Driftsövervakning

 

För överförings-, distributions- och driftsrörsystem (med undantag för små objekt), tankningsstationer samt lagring av naturgas krävs en sakkunnig driftsansvarig person, dvs. en driftsövervakare. Driftsövervakare skall visa prov på förtrogenhet med bestämmelserna i examen för driftsövervakare anordnad av Tukes.


Verksamhetsutövaren skall utse behörig person till driftsövervakare samt underrätta Tukes om utnämningen. Amälningsblanketten finns här.

 

Drift och underhåll

Driftsövervakaren skall se till att naturgasrörsystemet under den tid systemet är i bruk underkastas inspektion, övervakning, service och underhåll under driften.


Reparations- och revisionsarbeten skall göras planenligt med hjälp av godkända affärer.


Åtgärderna skall dokumenteras i en övervakningsbok.