Naturgas

bild

 

Finlands naturgasnät består av överförings-, distributions- och driftsrörsystem samt tankningsstationer för naturgas. Vidare upplagras naturgas på två ställen.

 

Överföringsrörsystemet under högt tryck har en längd av ca 1200 kilometer och distributionsrörsystemet av plast har en längd av ca 1700 kilometer. Naturgasen används huvudsakligen i industrin samt i kraftverk för produktion av elektricitet och värme.

 

Naturgasen som brännbar gas är förenad med olika risker, såsom fara för explosion, brand, osförgiftning samt olika slags läckage.

 

Överföringen, distributionen och användningen av naturgas har reglerats med bestämmelser under hela sin historia. Tukes fungerar som tillsynsmyndighet. Naturgasens användningssäkerhet har varit god och skade- respektive olycksnivån har kunnat hållas låg.