Projektering och byggande

De allmänna kraven på projektering och dimensionering av en produktionsanläggning anges i lagstiftningen. Grundprincipen är att åtgärderna för att förebygga olyckor ska dimensioneras utifrån de risker som hanteringen eller upplagringen av kemikalier medför. Utgångspunkten är alltid att verksamhetsutövarna bedömer riskerna i sin verksamhet.


Valet av processer och kemikalier bildar grunden för risknivån för en anläggning. Om det är möjligt att välja mellan alternativa kemikalier och processer ska verksamhetsutövaren välja de som är ofarligare. 

 

Principer för planeringen av ett område för en produktionsanläggning är att i tillräcklig grad avskilja den farliga verksamheten från övrig verksamhet och att begränsa eventuella olyckor till ett så litet område som möjligt inom anläggningen. Dessutom ska räddningsverkets möjlighet att handla vid en olycka säkerställas. Uppkomsten och spridningen av olyckor ska dessutom förebyggas med byggnadstekniska lösningar (t.ex. genom brandavdelningar). Utöver byggbestämmelserna ska anläggningarna även uppfylla de särskilda krav som lagstiftningen om kemikaliesäkerhet ställer till exempel på ytmaterial, frigörande av tryck och ventilation.


Anordningar och rörsystem ska väljas så att de lämpar sig för de kemikalier som hanteras och för driftsförhållandena. Säkerhetsåtgärderna och -systemen, till exempel gasövervaknings- eller säkerhetsautomationssystemen, ska dimensioneras i förhållande till de risker som verksamheten orsakar. Till exempel för brandfarliga vätskor, gasol och sprängämnen finns olika tekniska föreskrifter eller standarder. När de nivåer som fastställs i dessa föreskrifter iakttas, uppfylls kraven i bestämmelserna (Länk till förteckningar över standarder, på finska). Detaljerade krav har inte fastställts för alla kemikalier. I fråga om dem ska valen göras utifrån riskerna och de allmänna krav som föreskrivs i bestämmelserna. Ett besiktningsorgan som har godkänts av Tukes utför besiktningar i anslutning till konstruktionen och tillverkningen av kemikaliebehållare och rörsystem.


Vid projekteringen ska man säkerställa att systemen också fungerar vid störningar. Förutsebara störningar i processerna ska utredas genom identifiering och bedömning av risker. Vid projekteringen ska också tillbud och olyckor som inträffat tidigare beaktas. Verksamhetsutövaren ska ge projekteraren tillräckligt detaljerad information om kemikaliernas egenskaper och om de särskilda krav som förknippas med kemikalierna.