Anläggningens placering

Produktionsanläggningar och lager i vilka man hanterar farliga kemikalier och explosiva varor ska placeras på ett sådant sätt att de, i händelse av olyckor, inte ger upphov till faror för människor, miljö eller egendom i de objekt som omger anläggningarna. Det är också viktigt att se till att de faror som anläggningarna ger upphov till beaktas i tillräcklig omfattning då omgivningen kring anläggningarna planeras eller bebyggs.

 

En grundläggande förutsättning för placeringen av en ny produktionsanläggning är att områdets planläggning möjliggör det. Området ska vara reserverat för industri- eller lagerverksamhet, varvid dess planbeteckning kan vara t.ex. ”T”. För objekt med risk för storolycka rekommenderas planbeteckningen T/Kem (industri- och lagerområde där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier finns/får placeras). En produktionsanläggning (anläggning som hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller gaser) får inte placeras på ett viktigt grundvattensområde eller på ett grundvattensområde som lämpar sig för vattentäkt utan särskilt motiverade skäl. 

 

Vid placeringen av produktionsanläggningar ska konsekvenserna av olyckor som eventuellt inträffar i anläggningen samt olyckornas tidsmässiga utveckling beaktas. Placeringen granskas med perspektiv på den olycksrisk som kemikalierna orsakar (värmestrålning, tryckvåg, hälsoeffekter, miljökonsekvenser).  Vid placeringen ska man beakta de objekt som omger anläggningen (t.ex. bosättningsområden, skolor, sjukhus, daghem) och som kan utsättas för fara vid en eventuell olycka samt de objekt som eventuellt kan orsaka ytterligare fara för produktionsanläggningens verksamhet (t.ex. andra industrianläggningar). Föreskrifterna om kemikaliesäkerhet förutsätter att verksamhetsutövare som har produktionsanläggningar nära varandra samarbetar i syfte att förebygga olycksfall.

 

Mer information finns i Tukes-handledningarna Tuotantolaitosten sijoittaminen (på finska) och Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiksi (på finska).

 

Länk till sidan Planering av markanvändning.