• Textstorlek aaa

Farliga kemikalier i industrin

Bekämpning av risken för storolyckor

Förändringar i kemikaliebestämmelserna

Bestämmelser som gäller hantering och upplagring av farliga kemikalier har förändrats. Förnyelserna beror på ikraftträdandet av Seveso II-direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår samt på de förändringar som i samband med detta gjorts i tillstånds- och anmälningsförfarandet. Den nya förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) som trädde i kraft den 1 februari 1999 ersätter den tidigare förordningen med samma namn. Förordningarna som gäller naturgas, flytgas, explosiva varor och oljeeldningsaggregat har förändrats.

Förändringarna gäller närmast administrativa angelägenheter såsom definiering av verksamhetens omfattning, inspektioner och säkerhetsledningssystem. De tekniska bestämmelser förblir i detta sammanhang oförändrade.

Förpliktelser beroende på verksamhetens omfattning

Förpliktelser som de nya  författningarna medför  bestäms på grund av verksamhetens omfattning. Verksamheten vid produktionsanläggningar indelas i två grupper: omfattande och liten. Omfattande verksamhet övervakas av Säkerhetsteknikcentralen (Tukes) och liten verksamhet av lokala myndigheter, dvs. brandchefen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten.

Verksamhetens omfattning definieras på grund av kemikaliers mängd och farlighet. Vid definieringen används vissa relationstal. Summan av relationstalen beräknas separat för brand- och explosionsfarliga samt för hälso- och miljöfarliga kemikalier. Även flyt- och naturgas samt explosiva varor beaktas i beräkningarna.

Summan av relationstalen

Summan s av relationstalen enligt vilken verksamhetens omfattning bestäms beräknas enligt följande:

s = q1/Q1+ q2/Q2… qn/Qn , där

qn avser den mängd av en farlig kemikalie som finns i anläggningen, och Qn avser minimimängden för respektive kemikalie eller kemikalieklass. Det finns fyra olika storlekar för minimimängden (Q):

1. den minsta används vid beräkning av anmälningsförpliktelsen för liten verksamhet
2. nästa används vid beräkning av tröskelvärdet för omfattande verksamhet
3. den tredje används vid beräkning av tröskelvärdet för förpliktelsen att upprätta en handling över säkerhetsprinciperna
4. den sista används vid beräkning av tröskelvärdet för förpliktelsen att utarbeta en säkerhetsrapport

Om värdet för s är 1 eller större, omfattas anläggningen av de förpliktelser som gäller minimimängdklassen i fråga.

Exempel

I det följande finns ett exempel på tillämpning av räkneformeln. De värden för minimimängder (Q) som används i exemplet erhålls ur bilaga I till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).I exemplet används fiktiva mängder av kemikalier.

Pappersfabrik

I fabrikens produktionsanordningar och lager finns följande kemikalier:

 • svaveldioxid (giftig): 50 ton
 • klor (giftig): 1 ton
 • väteperoxid (frätande): 100 ton
 • natriumhydroxid (frätande): 20 ton
 • brännolja (brännbar och miljöfarlig R51/53): 500 ton
 • lösningsmedel (mycket brandfarliga): 2 ton

Summan av relationstalen i minimimängdklass 2 (omfattande verksamhet)

Brand- och explosionsfarliga kemikalier: 2/100 dvs. mindre än 1

Hälso- och miljöfarliga kemikalier:
50/10 + 1/2 + 100/1000 + 20/1000 + 500/500 = 7 dvs. större än 1 => omfattande verksamhet; anläggningen skall ansöka om tillstånd hos TUKES

Summan av relationstalen i minimimängdklass 3 (handling över säkerhetsprinciperna) Brand- och explosionsfarliga kemikalier: 2/5000 dvs. mindre än 1

Hälso- och miljöfarliga kemikalier:
50/50 + 1/10 + 500/500 = 2,1 dvs. större än 1 => produktionsanläggningen skall upprätta en handling över säkerhetsprinciperna


Omfattande industriell hantering och upplagring

Omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier övervakas av Tukes som beviljar tillstånd  gällande produktionsanläggningar, utför inspektioner, granskar säkerhetsrapporter och behandlar olycksanmälningar.

Nya produktionsanläggningar; betydande ändringar eller utvidgningar

Tillstånd för en ny produktionsanläggning som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier skall ansökas hos Tukes innan byggnadsarbetena inleds. Tukes inspekterar anläggningen innan den tas i bruk. Därför skall verksamhetsidkaren göra en anmälan om ibruktagning av anläggningen senast en månad före den tas i bruk. Också för sådana ändringar eller utvidgningar som kan jämställas med byggandet av en ny produktionsanläggning skall fås tillstånd och de skall genomgå en ibruktagningsinspektion.

För t.ex. följande ändringar krävs tillstånd:

 • byggande av en ny enhet eller produktionslinje
 • grundlig ändring av en process
 • en ny lagerbyggnad av betydande storlek
 • en ny stor upplagscistern eller flera mindre cisterner (ett nytt cisternområde)
 • Ändringar om vilka en anmälan skall göras

Om betydande utvidgningar eller ändringar skall en anmälan göras till TUKES. Sådana ändringar är t.ex.

 • ökning av mängden farliga kemikalier (5—10 %) som finns i anordningen eller lagren och som tillhör samma farlighetsklass
 • ändring i farligare riktning av farlighetsklassen eller fysiska formen  av kemikalier som används eller upplagras; t.ex. övergång från vådliga kemikalier till giftiga eller från brännbara vätskor till brännbara gaser
 • ändring i kemikaliens tillverkningsmetod; t.ex. drifttemperaturen och -trycket stiger eller en satsprocess ändras till kontinuerlig process.

Periodiska inspektioner

Som ett nytt medel vid tillsyn av omfattande produktionsanläggningar inleds periodiska inspektioner som utförs enligt av Tukes fastlagen tidtabell (dvs. inspektionsprogram) enligt följande:

 • en gång om året på de produktionsanläggningar som måste utarbeta en säkerhetsrapport
 • vart tredje år på de produktionsanläggningar som måste upprätta en handling över säkerhetsprinciperna
 • vart femte år på andra omfattande produktionsanläggningar.

Inspektionsintervallerna kan påverkas av både Tukes och verksamhetsidkaren; inspektioner kan utföras med kortare eller längre intervall beroende på verksamhetens natur eller de system som verksamhetsidkaren har till sitt förfogande.

Handling över säkerhetsprinciperna

Handlingen över säkerhetsprinciperna är en handling i vilken samlas de principer för förebyggande av olyckor  vid anläggningen. Handlingen skall upprättas, om de relationstal som beräknats på grund av de mängder av kemikalier som finns i anläggningen överskrider de uppgivna gränserna (förordningen 59/1999, bilaga I).

I fråga om en ny produktionsanläggning skall handlingen över säkerhetsprinciperna eller ett sammandrag av den bifogas till ansökan om tillstånd. Också i det fall då det i produktionsanläggningen görs en ändring för vilken tillstånd krävs skall en reviderad handling över säkerhetsprinciperna bifogas ansökan.

Verksamma produktionsanläggningar skall upprätta handlingen senast den 1 juli 2000 men den behöver inte sändas till Tukes.

Verksamhetsidkaren skall utse en person som svarar för att principerna iakttas.

Driftsövervakare

Vid varje produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring skall finnas en person som känner till stadgandena och bestämmelserna om de kemikalier som hanteras och upplagras (driftsövervakare). Vid stora produktionsanläggningar behövs flera driftsövervakare. Om för produktionsanläggningen har upprättats en handling över säkerhetsprinciperna skall den som svarar för handlingen tillsammans med driftsövervakaren sörja för att verksamheten i produktionsanläggningen följer stadgandena och bestämmelserna om kemikalier samt respektive tillståndsvillkoren.

Innan driftsövervakaren utses skall han eller hon visa sin kompetens vid ett prov. Detta krävs när det är fråga om en ny driftsövervakare eller om en övervakare av hantering eller upplagring som godkänts i enlighet med tidigare stadganden övergår till någon annan produktionsanläggning för att vara övervakare. Däremot kan övervakarna fortsätta i sin befattning vid samma produktionsanläggning utan att förnya kompetensprovet.

Om utseendet av driftsövervakare behöver inte någon anmälan sändas till Tukes.


Säkerhetsrapporter

De största produktionsanläggningar skall utarbeta en säkerhetsrapport som omfattar beskrivningar av produktionsanläggningen och dess omgivning, anläggningens säkerhetsledningssystem, risker som anknyter sig till verksamheten och riskhantering samt räddningsåtgärder för begränsning av olyckor. Till säkerhetsrapporten skall bifogas en förteckning över de farliga kemikalier som finns i produktionsanläggningen och deras egenskaper.

Nya produktionsanläggningar skall utarbeta säkerhetsrapporten och tillställa den Tukes i god tid innan verksamheten inleds. För verksamma produktionsanläggningar gäller följande övergångsperioder under vilka säkerhetsrapporten skall utarbetas och sändas till Tukes:

 • senast den 1 februari 2001 om produktionsanläggningen också enligt tidigare stadganden varit skyldig att utarbeta en säkerhetsrapport
 • senast den 1 februari 2002 om produktionsanläggningen inte tidigare varit skyldig att utarbeta en säkerhetsrapport.

Säkerhetsrapporten skall ses över och uppdateras minst vart femte år. Uppdateringen kan vara nödvändig även oftare, om det i verksamheten har skett en ändring som ökar risken för storolyckor.

Framläggande av säkerhetsrapporten

Verksamhetsidkaren skall hålla produktionsanläggningens säkerhetsrapport och därtill anknytande förteckning över farliga kemikalier framlagd för allmänheten — helst i produktionsanläggningens lokaliteter. Med Tukes samtycke kan de uppgifter som i säkerhetsrapporten lämnas till allmänheten begränsas, om uppgifterna kan anses vara affärs- eller yrkeshemligheter.

Informationsskyldighet

Den som bedriver sådan verksamhet för vilken en säkerhetsrapport krävs skall informera de personer och sammanslutningar som kan påverkas av en storolycka på produktionsanläggningen om säkerhetsåtgärderna och om förhållningsreglerna för den händelse att en olycka inträffar.

Verksamhetsidkaren skall inom produktionsanläggningens verkningsområde (t.ex. till de som bor i närmaste omgivning) utdela ett informationsmeddelande som omfattar de uppgifter som krävs i förordningen.

Nya produktionsanläggningar skall utdela meddelandet innan verksamheten inleds. Verksamma produktionsanläggningar måste utdela meddelandet samtidigt som de utarbetar en säkerhetsrapport.

Utdelningen av meddelandet skall upprepas åtminstone vart femte år. Om det i produktionsanläggningen har skett ändringar som i betydande grad inverkar på risken för en storolycka, skall det reviderade meddelandet utdelas omedelbart inom verkningsområdet.

Räddningsplaner

Omfattande produktionsanläggningar skall göra upp en intern räddningsplan. Planerna för nya anläggningar och de anläggningar som måste utarbeta en säkerhetsrapport skall tillställas Tukes. Planerna för andra anläggningar och uppdaterade planer skall lämnas till brandchefen i kommunen. Planerna skall vara färdiga inom utsatta tider (se tabellen nedan).

Kommunen gör upp en extern räddningsplan på grund av uppgifterna i säkerhetsrapporten. En extern räddningsplan omfattar planer och instruktioner för de situationer när det inträffar en olycka som kan medföra fara utanför produktionsanläggningen.

Anmälan av olyckor

Om det i en produktionsanläggning som bedriver omfattande verksamhet inträffar en olycka, skall om detta utöver de vanliga nödanmälningarna göras en anmälan till Tukes.

Upplagsområden

För ett upplagsområde där två eller flera verksamhetsidkare som bedriver omfattande upplagring av farliga kemikalier är verksamma, skall hos TUKES ansökas om att det fastställs att området skall vara upplagsområde för farliga kemikalier , om upplagen använder gemensamma områden eller brandbekämpningsanordningar. Avvikande från tidigare författningar gäller fastställandet av upplagsområdet numera alla omfattande upplag — inte endast upplagen för brännbara vätskor.

(Tabell 1.)

(Tabell 2.)

(Tabell 3.)

Liten industriell hantering och upplagring

Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier övervakas av brandchefen i kommunen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. Brandchefen övervakar användningen av brand- och explosionsfarliga kemikalier och kemikalietillsynsmyndigheten användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier. Vid produktionsanläggningar används ofta kemikalier som tillhör båda grupperna eller en kemikalie som båda gruppernas har farliga egenskaper  (t.ex. xylen, toluen, metanol och ammoniak). Därför övervakas liten verksamhet vanligen av de lokala myndigheterna i samarbete sinsemellan.

Endast en del av dem som bedriver liten verksamhet behöver göra en anmälan. Alla verksamhetsidkare bör dock uppfylla de allmänna säkerhetskraven. De lokala myndigheterna övervakar denna verksamhet — vid behov genom inspektioner.

Anmälningar

Om liten industriell hantering och upplagring skall göras en anmälan i god tid innan verksamheten inleds, om anmälningsgränsen på grund av kemikaliemängderna överskrids. Verksamhetsidkaren kan lämna anmälan till brandchefen eller kemikalietillsynsmyndigheten. Anmälan bör göras om nya produktionsanläggningar och om betydande utvidgningar eller ändringar. Anmälan skall alltid göras

 • om det vid produktionsanläggningen uppförs nybyggnad (en ny produktionslinje, ett nytt upplagsområde, ett nytt cisternupplag).

Till andra betydande utvidgningar och ändringar hör t.ex.

 • ökning av kemikaliemängden i produktionsanordningen eller lagren (5—10 %)
 • ändring i farlighetsklassen eller fysiska formen av kemikalier som används eller upplagras; t.ex. i stället för vådliga upplagras giftiga, eller i stället för brännbara vätskor upplagras brännbara gaser
 • ändring i kemikaliens tillverkningsmetod; t.ex. drifttemperaturen och -trycket stiger eller en satsprocess ändras till kontinuerlig process.

De tidigare tillstånden förblir fortfarande i kraft, om det i verksamheten inte har skett ändringar. Om en verksam produktionsanläggning på grund av de nya stadgandena ändras till en anläggning för vilken  en anmälan krävs, skall anmälan om verksamheten göras senast den 1 februari 2000.


Inspektion

Brandchefen eller kemikalietillsynsmyndigheten inspekterar produktionsanläggningen inom tre månader från det verksamheten inleddes. Om det vid produktionsanläggningen finns såväl brand- och explosionsfarliga som hälso- och miljöfarliga kemikalier, utförs inspektionen samtidigt av brandchefen och kemikalietillsynsmyndigheten. Om det finns ytterst små mängder av kemikalier i endera gruppen, behöver den behöriga tillsynsmyndigheten inte delta i inspektionen. I lagstiftningen uppges inte några exakta mängder, därför kan myndigheterna uppgöra om gemensam inspektion från fall till fall.

Tillståndsregister

Tukes för register över tillstånd och anmälningar som gäller industriell hantering och upplagring av kemikalier. Brandchefen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall sända till registret uppgifter om de anläggningar som bedriver liten verksamhet och om de inspektioner som har utförts i dessa. Uppgifterna skall sändas om nya produktionsanläggningar, anmälda betydande utvidgningar och ändringar, produktionsanläggningars namnförändringar och nedläggning av verksamhet. Uppgifterna kan lämnas t.ex. med följande handlingar:

 • kopia av eventuellt svar på anmälan från kommunen
 • kopia av inspektionsprotokoll
 • kopia av den anmälan som verksamhetsidkaren gjort

Anmälning av olyckor

Om det i en produktionsanläggning som bedriver liten verksamhet inträffar en olycka, skall om detta göras en anmälan till brandchefen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten som anmäler olyckan vidare till Tukes. Avsikten med dessa anmälningar är att utöver själva olyckshändelser utreda orsakerna till olyckorna och finna medel att förebygga motsvarande olyckor i framtiden. En anmälan skall göras till räddningsverket omedelbart efter att olyckan inträffat.

(Tabell 4.)

Förvaringsbegränsningar

I kemikalielagstiftningen bestäms om begränsningar som gäller förvaring av brännbara vätskor och andra farliga kemikalier i vissa lokaliteter där de kan medföra särskild fara. I nedanstående tabell har samlats de begränsningar som uppges i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier och i flytgasförordningen. Avvikelser från dessa begränsningar kan beviljas av brandchefen och/eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten eller TUKES, beroende av på vilken myndighet objektets tillsyn ankommer.

(Tabell 5.)

(Tabell 6.)

Bra att veta om kemikalier

Till brand- och explosionsfarliga kemikalier hör

a) extremt brandfarliga brännbara vätskor och gaser (inkl. flytgas och naturgas)
b) mycket brandfarliga brännbara vätskor
c) brandfarliga brännbara vätskor
d) andra brännbara vätskor
e) oxiderande kemikalier
f) explosiva varor

Till hälso- och miljöfarliga kemikalier hör

a) mycket giftiga kemikalier och andra kemikalier som får varningssymbolen T+
b) giftiga kemikalier som får varningssymbolen T
c) kemikalier som reagerar starkt med vatten
d) kemikalier som  utvecklar giftig gas med vatten
e) miljöfarliga kemikalier
f) frätande kemikalier
g) irriterande kemikalier
h) vådliga kemikalier och andra kemikalier som får varningssymbolen Xn

SEVESO II-direktivet ändrar följande författningar eller ersätter dem med nya:

 • Kemikalielag (744/1989) jämte ändring (57/1999)
 • Lag om explosionsfarliga ämnen (263/1954) jämte ändring (58/1999)
 • Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999); upphäver förordningen (682/1990)
 • Flytgasförordning (711/1993) jämte ändring (129/1999)
 • Naturgasförordning (1058/1993) jämte ändring (128/1999)
 • Förordning om oljeeldningsaggregat (1211/1995) jämte ändring (130/1999)
 • Förordning om explosiva varor (473/1993) jämte ändring (131/1999)
 • Markanvändnings- och bygglag (132/1999)
 • Lagen om brand- och räddningsväsendet (559/1975); ersätts genom lag om räddningsväsendet (561/1999)
 • Statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier (1705/1991); kommer att revideras 
   

--------------------------------------------------------------------------------

Tabeller:

 Tabell 1

Tabell 1. Förpliktelser som gäller alla omfattande produktionsanläggningar
Argument: summan av relationstalen ³ 1 beräknad med värden enligt förordningen (59/1999), bilaga I, kolumn 2
Förpliktelse Verksamhetsidkarens åtgärder Tukes åtgärder Tidsfrister för befintliga produktionsanläggningar

Tillstånd för en ny produktionsanläggning

Om tillstånd ansöks hos Tukes innan byggnadsarbetena inleds.

Anmälan 1 mån före ibruktagningen.

Tillstånd.

Ibruktagningsinspektion innan verksamheten inleds.

Tidigare tillstånd förblir i kraft.
Ändringstillstånd (ändringen kan jämställas med grundandet av anläggning) Om tillstånd ansöks hos Tukes innan byggnadsarbetena inleds.

Anmälan 1 mån före ibruktagningen.

Tillstånd.

Ibruktagningsinspektion innan verksamheten inleds.

 
Anmälan om ändring

(betydande ändring)

Anmälan till Tukes före inledningen av byggnadsarbetena.

Svar på anmälan.

Ej ibruktagningsinspektion.

Tillsyn genom periodiska inspektioner.

 
Anmälan om verksamhet

Anmälan till Tukes.

Svar på anmälan. 1.2.2000
Driftsövervakare Bör utses för nya produktionsanläggningar. Skall visa sin kompetens vid ett prov i fråga om en ny övervakare eller om övervakaren övergår till en annan anläggning. Anordnandet av prov.
Tillsyn genom inspektioner.
Tidigare övervakare av industriell hantering och upplagring kan fortsätta i sin befattning.
Periodiska inspektioner Brister som upptäckts vid inspektionerna skall avhjälpas inom utsatt tid. Tukes gör upp ett inspektionsprogram och inspekterar

med ett års intervaller:
anläggningar för vilka krävs en säkerhetsrapport

med tre års intervaller: anläggningar för vilka krävs en handling över säkerhetsprinciperna

med fem års intervaller: andra omfattande produktionsanläggningar.

 
Intern räddningsplan Skall lämnas till Tukes

över nya produktionsanläggningar

över befintliga och tidigare anläggningar för vilka krävs en säkerhetsrapport.

Skall lämnas till brandchefen

över andra omfattande produktionsanläggningar

alla uppdaterade planer

Skall ses över med tre års intervaller och uppdateras vid behov.

Slutsatserna i beslutet om tillstånd eller i ett separat brev gällande de planer som skall lämnas till Tukes.
Ytterligare tillsyn genom inspektioner.
1.2.2001 anläggningar för vilka en säkerhetsrapport också tidigare har krävts.

1.2.2002 anläggningar för vilka en säkerhetsrapport inte tidigare har krävts.

1.7.2002 andra omfattande produktionsanläggningar

  
 Tabell 2

Tabell 2. Ytterligare förpliktelser som gäller produktionsanläggningar för vilka en handling över säkerhetsprinciperna krävs
Argument: summan av relationstalen ³ 1 beräknad med värden enligt förordningen (59/1999), bilaga I, kolumn 3
Handling över säkerhetsprinciperna Handlingen över säkerhetsprinciperna för nya anläggningar lämnas till Tukes som bilaga till ansökan om tillstånd. Tillsyn genom inspektioner. 1.7.2000
Ansvarig person Det skall utses en person som svarar för att säkerhetsprinciperna iakttas.

Tillsyn genom inspektioner

1.7.2000
 

 Tabell 3.

Tabell 3. Ytterliga förpliktelser som gäller produktionsanläggningar för vilka en säkerhetsrapport krävs

Argument: summan av relationstalen ³ 1 beräknad med värden enligt förordningen (59/1999), bilaga I, kolumn 4

Säkerhetsrapport Utarbetas och lämnas till Tukes innan verksamheten inleds.

Förnyas åtminstone med fem års intervaller.

Slutsatserna meddelas i beslutet om tillstånd eller i ett separat brev.
Tillsyn genom inspektioner.
1.2.2001 anläggningar för vilka en säkerhetsrapport också tidigare har krävts.

1.2.2002 anläggningar för vilka en säkerhetsrapport inte tidigare har krävts.

Informationsskyldighet, meddelande för allmänheten. Meddelandet utdelas åtminstone vart femte år. Tillsyn genom inspektioner. Såsom vid säkerhetsrapport.
Extern räddningsplan Uppgifterna lämnas till Tukes i samband med säkerhetsrapporten. Tukes lämnar uppgifterna och sitt utlåtande om produktionsanläggningen till kommunen.

Kommunen gör upp planen.

Såsom vid säkerhetsrapport (uppgifterna skall bifogas). Tabell 4. Förpliktelser som gäller liten industriell hantering och upplagring

Förpliktelse Den som förpliktelsen gäller Tidsfrist
Verksamhet som underskrider anmälningsgränsen:

a) iakttagandet av allmänna

säkerhetskrav

b) allmän tillsynsförpliktelse

a) Verksamhetsidkare.

b) Brandchef och/eller kemikalietillsynsmyndighet

 
Anmälningsskyldiga:

Anmälan till brandchefen eller kommunal kemikalietillsynsmyndighet

nya produktionsanläggningar

verksamma anläggningar
(verksamhetsanmälan)

Verksamhetsidkare. I god tid innan verksamheten inleds.

1.2.2000.

Inspektion Brandchef och/eller kemikalietillsynsmyndighet Inom tre månader från det verksamheten inleddes.
Kemikalieregisteruppgifterna

till TUKES

Brandchef och/eller kemikalietillsynsmyndighet När uppgifterna är till hands.
a) Anmälning om olyckor till brandchefen och kommunal kemikalietillsynsmyndighet

b) Olycksuppgifterna till Tukes.

a) Verksamhetsidkare

b) Brandchef och/eller kemikalietillsynsmyndighet

Snarast möjligt efter olyckan.

När uppgifterna är till hands. Tabell 5. Förvaringsbegränsningar som gäller brännbara vätskor

Lokalitet Extremt brandfarliga, mycket brandfarliga och brandfarliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara vätskor eller gaser (t.ex. bensin, lösningsmedel och aerosolfärger) Brännbara vätskor med flampunkt över 55 °C

(t.ex. olja och dieselolja)

Flytgas
a) Bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaliteter 25 liter 50 liter 25 kg
b) I ett separat lagerutrymme eller service- eller arbetsrum i en byggnad som omfattar lokaliteter som nämns i punkt a). 100 liter 200 liter Ej flytgas
c) Garage för motorfordon Fordonets bränsletank
+ 60 liter
Fordonets bränsletank
+ 200 liter
Fordonets bränsletank
+ 25 kg
d) Butikslokal

butiksrum

avskilda lagerrum (brandtekniska sektioner)

Totalt 1000 liter (i kärl på högst 25 liter), varav aerosoler och extremt brandfarliga brännbara vätskor högst 200 liter (i kärl på högst 2 liter).

Begränsningar i enskilda fall.

25 kg

Kan begränsas av brandchefen.

e) Fordon (båtar, husvagnar och husbilar; dock ej i utrymmen där någon övernattar) Fordonets bränsletank + 60 liter bensin, olja eller liknande, 60 kg aerosolfärger.

Särskilda bestämmelser för farligare kemikalier och för bussar eller liknande finns specialbestämmelser.

Fordonets bränsletank
+ 25 kg
f) Gemensamma källar- och vindsutrymmen Ej brännbara vätskor. Ej flytgas eller andra brännbara gaser. Tabell 6. Föreskrifter om förvaring av andra farliga kemikalier

Hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier Avskilt från livsmedel och foder.
Giftiga och mycket giftiga kemikalier I ett låst utrymme eller motsvarande så att kemikalierna inte är åtkomliga för obehöriga.