Driften av och ändringar i en anläggning

Säkerhetsnivån i en anläggning som behandlar och upplagrar farliga kemikalier ska upprätthållas och utvecklas målmedvetet. Risker för hälsan, miljön och egendom ska beaktas i verksamheten.

 

Anläggningarna ska hållas i funktionsdugligt skick. Anläggningen ska ha en underhållsplan som bl.a. innehåller anvisningar för regelbunden kontroll av att anordningar, rörsystem o.d. som är avsedda för hantering och upplagring av farliga kemikalier är i funktionsdugligt skick samt att larmsystem och säkerhetsanordningar fungerar.

 

Verksamhetsutövaren ska sörja för att de som arbetar i anläggningen har tillräckliga kunskaper om farliga kemikalier.  I samtliga produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring ska finnas en driftsövervakare som är förtrogen med de stadganden och bestämmelser som gäller kemikalier samt med verksamheten i produktionsanläggningen. Innan driftsövervakaren utses ska han eller hon avlägga ett behörighetsprov hos Tukes. En produktionsanläggning kan ha flera driftsövervakare. Verksamhetsutövaren ska ha en aktuell lista över driftsövervakare som verksamhetsutövaren utsett. Av listan ska framgå ansvarsområdets omfattning och de uppgifter och ansvar som ingår i det.

 

Mer information om behörighetsproven. Driftsövervakaren bör ha en betydande roll vid hanteringen av ändringar som gäller farliga kemikalier.

 

Ändringar vid produktionsanläggningen ska göras utan att säkerheten äventyras och i enlighet med de förfaranden för ändringshantering som fastställts för anläggningen. Om man i en omfattande produktionsanläggning gör väsentliga ändringar eller utvidgningar som kan jämföras med att en ny produktionsanläggning grundas, ska ändringstillstånd sökas för åtgärderna. Innan ändringen tas i drift, gör Tukes en ibruktagningsbesiktning där beslutets villkor gås igenom.  För andra ändringar som har väsentlig inverkan på olycksrisken ska en ändringsanmälan lämnas till Tukes. Exempel på ändringar av olika omfattning finns i nyhetsbrevet för driftsövervakare nr 4/2014 (på finska). Ändringsanmälan ska också göras om upphörande av verksamhet och om ändring av verksamhetsutövare.