Nedläggning eller avbrytande av verksamhet

Om verksamheten vid en anläggning läggs ned helt eller delvis, ska en anmälan göras om detta till Tukes.  När en anläggning har lagts ner eller en del av den tagits ur bruk ska de aktuella konstruktionerna och områdena saneras så att de inte kan orsaka skador. På basen av verksamhetsutövarens anmälan upphäver Tukes de tillstånd som beviljats verksamheten.

 

En anmälan ska göras till Tukes även om verksamheten avbryts för en period som är längre än ett år. Verksamheten ska försättas i ett sådant tillstånd att den är säker under hela avbrottsperioden. När anläggningen ska tas i bruk igen, ska en ibruktagningsanmälan göras till Tukes i god tid före den planerade ibruktagningen. På basen av verksamhetsutövarens anmälan om ibruktagande kan Tukes meddela särskilda villkor för säker ibruktagning av anläggningen. Ibruktagningen kan förutsätta en besiktning av Tukes.