Kemikalie- och explosivvaruanläggningar

 

bild

Syftet med de tillstånd som Tukes utfärdar och de regelbundet återkommande kontrollerna är att för egen del säkerställa att anläggningen inte ger upphov till fara för människor, egendom eller miljön. Då tillstånden beviljas utreder man de faror som placeringen och driften av anläggningen samt förändringar i anknytning till denna ger upphov till och säkerställer att anläggningen inte heller orsakar framtida faror då verksamheten läggs ner.