Konstruktion och tillverkning

 

Kraven som gäller konstruktion och tillverkning av flytgasanordningar består av konstruktions-, funktions- och märkningskrav. De allmänna (väsentliga) säkerhetskraven som ställs på gasanordningar anges i gasanordningsförordningen. De tekniska kraven på anordningarna finns i europeiska standarder. Gasanordningar skall vara konstruerade och tillverkade så att de fungerar säkert och inte utgör fara för personer eller egendom.

 

Tillverkaren ansvarar ensam och i sista hand för att en gasanordning som är avsedd att släppas ut på den europeiska marknaden har konstruerats och tillverkats i enlighet med gasanordningsdirektivet. Innan en gasanordning släpps ut på marknaden skall den genomgå en sådan bedömning av överensstämmelsen som förutsätts i direktivet (EG-typgodkännande). Besiktningar utförs av anmälda besiktningsorgan. Tillverkaren fäster ett CE-märke på anordningen som bevis på att anordningen uppfyller kraven i direktivet.

 

Tillverkaren skall också beakta nationella krav som gäller användningen av anordningarna. Dessa krav presenteras i den europeiska standarden för varje enskild produkt.

 

Ett anmält organ kontrollerar också att de nationella kraven uppfylls, till exempel krav på en gasanordnings arbetstryck och anordningens gasanslutning.

 

Tillverkaren kan använda färdiga produkter eller färdiga delar eller komponenter eller låta utföra arbetet som underleverans. Tillverkaren skall dock alltid sköta den allmänna övervakningen av produkten och kunna ta ansvar för produkten.

 

 

Material