Installation och ibruktagande

 

Gasanordningar som är avsedda för enskilda konsumenters bruk är klara att tas i bruk. En förutsättning för användningen är dock att den nationella lagstiftningens installationskrav följs när anordningen ansluts till en gasflaska. Vid installation och ibruktagande av gasanordningar skall man även följa tillverkarens anvisningar, som finns i bruks- och installationsanvisningen för anordningen. Fasta installationer får enbart utföras av gasinstallationsföretag som godkänts av Tukes.Installation och underhåll av förbruknings- och hanteringsaggregat för flytgas får, då det är fråga om en fast installation, utföras endast av ett godkänt gasinstallationsföretag. Rörsystem för flytgas, (med undantag av förbrukningsapparater som hör till dessa) som hör till dessa, får även installeras och underhållas av en verksamhetsidkare vars tekniska verksamhetsförutsättningar i fråga om rörsystem har bedömts vara tillräckliga enligt de stadganden och föreskrifter som gäller tryckkärl. Sådana tändanordningar i oljeeldningsaggregat som fungerar med flytgas samt flaskor anslutna till dessa får installeras och underhållas även av en verksamhetsidkare som har konstaterats uppfylla de krav som har ställts för installation och underhåll av oljeeldningsaggregat. Tukes kan i samarbete med installations- och serviceföretagen få information om säkerhetsbrister eller regelstridigheter som upptäckts i samband med installation och service av gasanordningar. Samarbetet har också betydelse för främjandet av gasanordningarnas säkerhet, eftersom installations- och serviceföretagen också ger råd om säker och riktig användning av anordningarna. Konsumenterna behöver rådgivning, för även om de enskilda anordningarna uppfyller kraven uppstår säkerheten i sista hand först genom rätt val av anordningar (bl.a. gasslangar och tryckregulatorer) för ett visst ändamål samt genom omsorgsfull installation och fortlöpande underhåll av anordningarna.  

 

Material