Import

På importörer av gasanordningar ställs samma krav som på importörer av andra produkter som omfattas av direktiven enligt den så kallade nya metoden. Importören skall iaktta aktsamhet för att det inte skall släppas ut sådana produkter på marknaden som klart strider mot kraven. Till exempel skall importören känna till vilka produkter som skall CE-märkas och vilka språkkrav som gäller för bruksanvisningen. Importören skall försäkra sig om att produkten är avsedd för den finländska marknaden (se nationella krav ovan).

 

EU:s förordning om gasanordningar (2016/426/EU) ska tillämpas från 21.4.2018. Alla gasanordningar som släpps ut på marknaden från 21.4.2018 bör vara förenliga med EU:s nya förordning. På gasanordningar som har släppt ut på marknaden före den 21.4.2018 tillämpas den tidigare lagstiftning. Bekanta dig med den nya förordningen. Mera information om övergången mellan förordning om gasanordningar och direktivet om gasanordningar finns på Europeiska kommissionens websidor.

 

Gasanordningar kan importeras av butikskedjornas egen inköpsorganisation, grossister eller detaljhandelsaffären själv. Importören bär också ansvaret för att gasanordningar som släpps ut på marknaden är säkra och uppfyller bestämmelserna.

 

Tukes ger importörerna råd om hur de kan kontrollera att produkterna överensstämmer med kraven innan de släpps ut på den finländska marknaden.

Material