• Textstorlek aaa

Gasanordningar i fordon

 

Användning av flytgas i husvagnar och husbilar

 

Flytgas kan användas i husvagnar och husbilar för uppvärmning av luft och vatten, matlagning, kylförvaring och belysning. Förbrukningsapparater som fungerar med flytgas är bland annat spisar, kylskåp, belysning och värmare. Användningen av flytgas innebär vissa risker, såsom kolos samt gasläckage och -explosioner.

 

Olyckor kan dock undvikas genom att använda anordningarna rätt och enligt bruksanvisningarna.

 

Vid användning:

- granska anordningens skick och täthet regelbundet
- byt slitna delar och serva  i tid
- se till att ventileringen alltid är tillräcklig inne i vagnen eller fordonet
- följ bruks- och underhållsanvisningarna
- stäng alltid flaskventilen då du inte behöver uppvärmning, kylning eller andra förbrukningsapparater
- lär dig använda eldsläckaren och kom ihåg att serva den regelbundet
- när du vistas i vagnen, lämna flaskornas skyddsskåpa olåst
- se till att snö inte blockerar ventileringsöppningarna i vagnens nedre del

 


Gasinstallationer

 

I husvagnar och husbilar bör användas fasta flytgasinstallationer. Flytgasanordningar som är avsedda för friluftsändamål bör inte alls användas i det inre utrymmet av fordon.

 

Endast ett godkänt gasmonteringsföretag får utföra fasta flytgasinstallationer. Företaget provanvänder gasanordningen och utfärdar ett intyg över sitt arbete.

 

Flytgasanordningar som installeras i fordon skall vara CE-märkta.

 

Inspektioner

 

Gasanordningarna i nya husvagnar och husbilar uppfyller nästan alltid de krav som ställs i Finland. Anordningarna behöver inte ändras och för dem krävs ingen förhandsinspektion. Anordningen måste vara försedd med bruks- och underhållsanvisningarna på finska och på svenska.
I finska bestämmelser krävs inga periodiska besiktningar av gasanordningar men det rekommenderas att låta ett godkänt gasmonteringsföretag för att granska anordningarna regelbrundet.

 

Tekniska krav

 

Flytgasens mängd och tryck

I ett fordon får förvaras max. 25 kg flytgas. Förvaringsutrymmet skall ventileras direkt ut och vara gastätt mot de utrymmen där någon övernattar. Flytgas får ledas till fordons boningsutrymmen med ett nominellt tryck på 30 mbar.


Avstängnings- och säkerhetsanordningar

Varje gasanordning skall ha en egen separat förgreningslinje från gasnätverket och gasinströmningen till varje apparata skall kunna stängas av med en separat ventil. Gasanordningarnas samtliga brännare skall vara försedd med en flamvakt.

 

Ventilation och avgaser

Värmeanläggningar och vattenvärmare som används inne i fordonet skall vara av typ slutet system (förbränningsluften leds in direkt utifrån och förbränningsgaserna  ut i det fria).

 

Ventilationen skall vara tillräcklig för att förhindra risker som förorsakas av förbränningsprodukter och små flytgasutsläpp. I fordon skall finnas minst en ventilationsöppning uppe i taket och nere vid golvet. Öppningarna får inte vara stängbara.

 

Avgaskanalen för förbränningsgaser skall ledas direkt ut genom fordons tak eller vägg.

 

Skyltar, eldsläckare, anvisningar

Ett fordon skall förses med en skylt som anger maximiantalet personer som får vistas där. Dessutom skall på skylten anges att det är förbjudet att täppa till ventilationsöppningar utan stängningsmekanism.

 

Fordonet skall vara försett med minst en eldsläckare som tål köld. Om gasanordningarna i fordon bestäms i flytgasförordningen (711/1993) och i handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997).

 

Vid fara

  • ett flytgasläckage utgör alltid fara
  • gas som läckt ut antänds redan av en liten gnista eller av andra tändkällor
  • gas som läckt ut samlas längs golvnivån
  • om tillförseln av förbränningsluft är otillräcklig uppkommer vid förbränningen giftig kolos (kolmonoxid)

 

Om du känner gaslukt

  • stäng flaskventilen
  • använd inte öppen eld
  • vädra utrymmet omsorgsfullt
  • sök läckagestället med hjälp av tvållösning och genom att öppna flaskventilen
  • stäng flaskventilen då du lokaliserat läckaget och reparera eller låt reparera det

 

 

 

Material