Drift, service och urbruktagande

 

Den som använder en gasanordning skall använda och sköta den enligt tillverkarens installations- och bruksanvisning. När det gäller anordningar för hushållsbruk innebär god skötsel även att man själv regelbundet granskar de gasinstallationer som behövs.

 

Spisar, kylskåp, grillar och värmeapparater är typiska förbrukningsapparater för flytgas. De här apparaterna används ofta under fritiden, t.ex. i sommarstugan, husvagnen eller båten. För konsumenten är det viktigt att få tillförlitlig information om säker användning av flytgas.

 

Urbruktagandet är det sista skedet i en anordnings livscykel. En anordning som slutligt tagits ur bruk är inte avsedd att tas i bruk på nytt. Då skall anordningen lämnas in för skrotning, kommunens avfallshantering kan ge närmare anvisningar. Det finns dock även gamla anordningar till salu vilka redan en gång tagits ur bruk. De här anordningarna fortsätter sin livscykel om de är i användbart skick. Gasflaskor som tas ur bruk eller inte behövs skall lämnas till återvinning t.ex. via servicestationer. Tukes kan också avråda från att använda gamla anordningar, om det är uppenbart att de inte längre motsvarar dagens säkerhetsnivå. Exempel på sådana anordningar är gasspisar som är över 20 år gamla. På 70-talet hade gasspisarna inte ännu tändsäkring.

 

Tukes uppgift är att med hjälp av rådgivning och upplysning främja säkerheten när konsumenterna använder flytgas för privat bruk. Även brandmyndigheterna, branschförbunden och godkända serviceföretag ger upplysning om säker användning av gas. Tukes behandlar anmälningar och misstankar (reklamationer) som inkommit från användarna av gasanordningar. Den information som fås via reklamationer, olyckor och olyckstillbud kan utnyttjas vid marknadsövervakningen av gasanordningar. Med hjälp av information om praktiska erfarenheter av anordningarna kan man inrikta marknadsövervakningen på motsvarande nya anordningar och vid behov ge anvisningar för hur driftsäkerheten kan bevaras.

 

 

Material