• Textstorlek aaa

Använd flytgas på ett tryggt sätt


Vad är flytgas?

Flytgas

 • är ett ytterst lättantändligt bränsle
 • är en färglös icke giftig gassom saluförs är kraftigt odoriserad
 • är en gas tyngre än luft.
Transport och förvaring av flytgas
 • förvaras och transporteras i flytande form i flaskor
 • används i gasform
 • vid användning skall flaskorna alltid vara i upprätt läge med ventilen uppåt.
Vad är bra för konsumenten att veta
 • vid flytgasläckage är det alltid fråga om fara
 • gas som läckt ut tänder även av en liten gnista eller av andra tändkällor
 • gas som läckt ut samlas längs golvnivån eller i lågt belägna utrymmen
 • om tillförseln av förbränningsluft är otillräcklig uppkommer vid förbränningen giftig kolos (kolmonoxid).


Full gasflaska. Trycket i flaskan vid 20°C temperatur är 8 bar, vilket är fyra gånger trycket i en personbils däck.

Användning av flytgas

Flytgasen som strömmar ur flaskan är i gasform. Tryckregulatorn som är ansluten till flaskan sänker gasens tryck till lämplig nivå (30 mbar). Från tryckregulatorn leds flytgasen till förbrukningsaggregatet endera via en slang eller fast monterat rör. Om det finns bara ett förbrukningsaggregat fungerar flaskventilen som huvudavstängningsventil. Om i samma system ingår flera aggregat finns det före varje en egen avstängningsventil.

Instruktioner för användaren

Enligt gällande bestämmelser får envar utföra slanginstallationer; vid fasta installationer bör alltid anlitas ett godkänt installationsföretag. Anlita alltid sakkunnig hjälp om Du är osäker angående installeringen. Läs bruksanvisningarna innan Du börjar använda gasapparaturen. Använd endast testade förbrukningsaggregat. Vid anskaffning av flytgasaggregat bör man säkra sig om att det är försett med CE-märkning. Det garanterar att rätt använd enligt anvisningarna är apparaten trygg att använda.

Då Du använder flytgas inomhus bör Du alltid se till att ventilationen är tillräcklig!Byte av flytgasflaska
 • vid byte av flaska bör man se till att det inte finns tändkällor i närheten
 • sköt om tillräcklig ventilation då byte sker inomhus
 • granska efter utbyte av flaska att kopplingarna håller tätt
 • vid användning av tryckventil, lyft flaskan från tryckregulatorn; om den inte lossnar är flaskan rätt ansluten; vid användning av skruvventil (sidoventil) kontrolleras anslutningens täthet medelst tvållösning.


CE-märket säkrar att apparaten är testad och är försedd med tillräckliga instruktioner.

Vid användning
 • granska anordningens kondition och täthet regelbundet
 • byt och serva slitna delar i tid
 • se till att ventileringen är tillräcklig i användningsutrymmena
 • följ bruks- och underhållsanvisningarna
 • stäng flaskventilen då du är borta en längre tid; vid användning av tryckventil vänd spaken i stängt läge medan skruvventil vrids fast.


Granskning av anslutningens täthet.

Om du känner gaslukt
 • stäng flaskventilen
 • använd inte öppen eld
 • använd inte strömbrytare
 • vädra utrymmet omsorgsfullt
 • sök läckagestället med hjälp av tvållösning och genom att öppna flaskventilen
 • stäng flaskventilen då läckaget lokaliserats och vidta behövliga åtgärder.


Granskning av slangens ålder.

Med omsorgsfullt utförande säkras tryggheten vid användning av flytgas.Gör inga "egna patentlösningar"! 


Material