Kemikaliecisterner

bild

Industricisterner samt cisterner för fastigheter och arbetsplatser


Kemikalier lagras både i cisterner med tryck och cisterner utan tryck. Cisterner utan tryck, dvs. cisterner som är avsedda för ett tryck på högst 0,5 bar, kan utifrån sitt användningsändamål delas in i industricisterner, cisterner som är avsedda att användas i fastigheter samt cisterner som är avsedda för arbetsplatser (s.k. farmartankar).


Av de kemikaliecisterner som är i användning utgör små oljecisterner i fastigheter den numerärt sett största delen. Det finns cirka 230 000 sådana små oljecisterner i anslutning till oljeeldningsaggregat. En annan stor grupp är bränslecisternerna vid distributionsstationer. Det finns cirka 2 000 stationer av detta slag och varje station har flera cisterner. Den tredje gruppen består av de cisterner som används inom jord- och skogsbruket samt på olika arbetsplatser.


Det finns rikligt med material om oljecisterner i fastigheter på de webbplatser som räddningsmyndigheterna och branschorganisationerna publicerar. Nya oljecisterner ska uppfylla kraven i byggproduktdirektivet och standarden SFS-EN 12285-2.


De cisterner som används inom jord- och skogsbruket samt på arbetsplatser kan vara antingen fasta eller flyttbara cisterner. Flyttbara cisterner ska även uppfylla de krav som ställs på en cistern som ska transporteras.


Industricisterner är vanligtvis fasta, stora upplagscisterner eller specialcisterner som är krävande på annat sätt. Stora upplagscisterner tillverkas på installationsplatsen. Placeringen av de cisterner som används inom industrin godkänns i samband med tillstånds- och anmälningsförfarandena. Cisternernas konstruktion granskas av ett godkänt besiktningsorgan.


Placeringen av cisterner som används i fastigheter
 

Fastighetscisterner kan vara cisterner ovan eller under jord. Ett viktigt placeringskriterium för fastighetscisterner är relationen till grundvattenområden. I viktiga grundvattenområden installeras cisternerna ovan jord och placeras i en skyddsbassäng.


Standarder

Cisternerna byggs i regel i enlighet med standarderna SFS-EN. I och med att cisternen tillverkas enligt standarden förvissar man sig om en säker cisternlösning. 

Förteckningen över standarder (på finska)


Cisterner som är i användning

Kemikaliecisternernas livslängd är synnerligen lång. Därför används cisternlösningar som är förenliga med kraven vid respektive tidpunkt. Huvudregeln är att en cistern får användas i enlighet med det ursprungliga godkännandet på den plats för vilken cisternen ursprungligen godkändes. Om cisternen flyttas till en ny plats, ska cisternen uppfylla de krav som gäller på den nya platsen.


Användning

Cisternens ägare ansvarar för användningen av cisternen och cisternens kondition. Det är en god idé att spara dokumenten om cisternen.


Handboken Vaarallisten kemikaalien varastointi (på finska)


Ett gott underhåll av cisternen förutsätter att cisternen inspekteras regelbundet. I lagstadgat hänseende gäller besiktningsskyldigheten cisterner som finns i viktiga grundvattenområden.


En ordentlig inspektion av cisternen är viktig inte bara av säkerhetsskäl, utan även för att minimera riskerna för miljön och undvika ekonomiska förluster. Att sanera jordmånen för att kemikalier har läckt ut i marken kan bli mycket dyrt.