Utförande av hissarbeten

Utförande av hissarbeten förutsätter yrkeskunskap och vederbörlig behörighet. Hissinnehavaren kan själv ansvara för rengöringen inuti korgen och byte av lampa eller spegel, om arbetet kan göras inuti korgen. Övriga hissarbeten förutsätter hissbehörighet.

Förutsättningar för utövandet av verksamhet och hissbehörighet

Verksamhetsutövaren som gör underhålls-, reparations- eller ombyggnadsarbeten på hissar ska göra en anmälan om hissarbeten till Tukes. Verksamhetsutövaren ska utse en ledare av hissarbeten som har hissbehörighet. Ledaren av hissarbeten ansvarar i företaget bl.a. för att arbetet utförs säkert, att arbetets slutresultat är säkert och att arbetstagarna är yrkeskunniga och instruerade för sina uppgifter. 

 

Bestämmelser om kraven för hissbehörighet utfärdas i hissäkerhetslagen och statsrådets förordning om hissäkerhet. För att erhålla behörighet förutsätts tillämplig utbildning, tillräcklig arbetserfarenhet från hissbranschen samt avlagd hissäkerhetsexamen. Hissäkerhetsexamina ordnas av Tukes. Uppfyllandet av förutsättningarna för hissbehörighet bedöms och hissbehörigheten beviljas av Person- och företagsbedömning SETI Ab.

 

Vad kräver utförandet av hissarbeten? Verksamhetsutövare som är kompetenta för hissarbeten kan kontrolleras i Tukes register över verksamhetsutövare

 

En arbetstagare som självständigt utför hissarbeten ska ha en tillräcklig yrkeskompetens. I 45 § i hissäkerhetslagen utfärdas bestämmelser om minimikraven för självständigt arbete. Ledaren av hissarbeten har som uppgift att bedöma personens tillämplighet för respektive arbetsuppgifter och uppfyllandet av förutsättningar för självständigt arbete. Om förutsättningarna för självständigt arbete inte uppfylls, ska personen arbeta i en arbetsgrupp under övervakning och instruktion. 

 

Bestämmelser om byggandet av en ny hiss utfärdas i hissdirektivet som omfattar hela EU och inga nationella anmälnings-, registrerings- eller hissbehörighetskrav tillämpas på byggandet av en ny hiss. Byggandet av en ny hiss utgör inte hissarbete enligt hissäkerhetslagen.

Kraven för allt arbete med hissar

Grundkravet för alla som utför hissarbeten och installationsarbete av en ny hiss är att arbetstagaren ska vara instruerad för uppgiften i fråga samt förtrogen med kraven för hissäkerhet, elsäkerhet och arbetarskydd. 

 

I hissarbete och installationen av en ny hiss bör man beakta arbetarskyddslagens bestämmelser om arbetarskydd. Arbetarskyddslagen och författningar som utfärdats med stöd av den behandlar t.ex. mekaniska, kemiska och fysikaliska faror och i dem finns bestämmelser bl.a. om användningen av personlig skyddsutrustning och arbetsredskap. Dessutom tillämpas elsäkerhetslagens bestämmelser om säkerhet vid elarbeten på hissarbete och installationen av en ny hiss.

Tryggande av säkerheten vid hissarbeten

Vid utförande av hissarbeten bör man iaktta försiktighet och säkerställa att ingen blir utsatt för fara under arbetet. 

 

Hissäkerheten får inte till någon del äventyras till följd av hissarbeten. Detta är särskilt viktigt att beakta i ombyggnadsarbeten då man ofta kombinerar anordningshelheter i enlighet med nya krav till en hiss som är i användning.

Underhållsuppgifter

Den som utför hissunderhållet bör:

  • utföra åtgärder i enlighet med underhållsprogrammet med de intervaller som nämnts i underhållsprogrammet
  • säkerställa att underhållet och reparationen av hissen sker säkert både när det gäller arbetstagare och utomstående personer
  • säkerställa att hissen till det utförda arbetets del är i sådant skick som förutsätts av bestämmelserna efter underhåll och reparationer
  • meddela innehavaren om fel och brister som iakttagits i hissen
  • anteckna servicebesöken och underhållsåtgärderna i underhållsjournalen som förvaras i maskinrummet samt de fel som upptäckts i hissen och reparationen av dessa samt datum och arbetstagarens namn.

 

Annanstans på nätet