Modernisering av hissar

En modernisering av hissen blir aktuell ofta av följande orsaker: det är ofta fel på hissen, det sker driftsavbrott, underhållskostnaderna ökar pga. reparationer, hissen orsakar buller eller pga. att hissen stannar inexakt. En modernisering av hissen avlägsnar ovan nämnda problem och förbättrar dessutom säkerheten och tillgängligheten. Också hissens rörelseomfång kan vid behov fortsättas.

Reparation

Med reparation avses reparation av en hiss eller en hissdel så att dess skick blir sådant att det motsvarar det ursprungliga skicket eller byte av en hissdel mot en sådan som motsvarar den ursprungliga delen. När det är fråga om en reparation av hissen kan de krav som gällde vid den tidpunkt hissen byggdes iakttas.

Ombyggnadsarbeten

Med ombyggnadsarbeten avses ersättande av en hisskomponent eller större anordningshelhet med en del eller konstruktion som avviker från den ursprungliga. Vid ombyggnadsarbeten ska de anordningshelheter som förnyas uppfylla de gällande tekniska kraven. 

 

Vid ombyggnadsarbeten tillsätts komponenter och anordningshelheter enligt de nya kraven och då är det skäl att utreda ombyggnadsarbetens inverkan på hela hissanordningens funktion. I samband med ombyggnadsarbetet bör man identifiera riskerna och säkerställa att säkerheten inte äventyras till någon del.

Renovering

Vid renovering förnyas hissen delvis. Objekt som typiskt behöver förnyas är el- och styrsystem, driftsystem, larmsystem, korg och dörrar. Om endast hissutrymmets konstruktioner (schakt, maskinrum) bevaras oförändrade och allt annat ändras, är det inte fråga om renovering utan byggandet av en ny hiss. Vid renoveringen ska hissens väsentliga konstruktioner bevaras.

En ny hiss i stället för en gammal

Det bästa alternativet med tanke på säkerheten är att installera en ny hiss i stället för den gamla. Då uppfyller hela hissen de gällande kraven. 

 

I byggandet av en ny hiss kan man utnyttja den ursprungliga hissens konstruktioner, om de uppfyller de krav som gäller för närvarande. 

 

På en ny hiss som installeras i stället för en gammal tillämpas i huvudsak samma krav som på övriga nya hissar. Det finns emellertid några undantag i de tekniska standarderna, de har presenterats i standard SFS-EN 81-21. 

 

Bestämmelser om hissleverantörens skyldigheter och säkerställandet av hissens överensstämmelse med kraven har utfärdats i hissdirektivet 2014/33/EU. Innan hissen tas i bruk utförs åtgärder för säkerställande av överensstämmelse med kraven (t.ex. slutkontroll), en CE-märkning fästs på hissen och den ges en försäkran om överensstämmelse.

 

Annanstans på nätet