Hissinnehavaren

Hissinnehavaren är skyldig att sköta om säkerheten av en hiss som är i användning. Hissinnehavaren anses vara byggnadens ägare och byggnadens innehavare. Hissinnehavaren företräds vanligtvis i bostadsbolaget av styrelseordförande och disponenten.

Innehavarens skyldigheter

Hissinnehavaren ska säkerställa att:

 • ett underhållsprogram har gjorts upp för hissen
 • hissen underhålls enligt underhållsprogrammet
 • fel och brister som upptäckts i hissen repareras tillräckligt snabbt
 • ändamålsenliga besiktningar görs för hissen
 • handlingar som gäller hissen är tillgängliga för de som utför underhåll och besiktningar
 • räddning ur hissen sker tryggt.

Underhåll av hissen

Hissinnehavaren ska säkerställa att ett underhållsprogram görs upp för hissen och att hissen underhålls enligt programmet. I underhållsprogrammet definieras de åtgärder som ska utföras under servicebesöken och intervallerna för regelbundna besök. Egentliga underhållsarbeten överför hissinnehavaren i praktiken att utföras av hisserviceföretaget.

 

Underhållsprogrammet görs upp i samarbete med hissinnehavaren och experter inom hissbranschen. När man gör upp underhållsprogrammet och bedömer mängden av tillräckligt underhåll bör man beakta hissens användningsmängd, användningsmiljö och typ av hiss. Vid utarbetandet av underhållsprogrammet utgår man ifrån hisstillverkarens anvisningar om åtgärder som krävs vid underhåll av hissen.

Säkerställande av underhållets lämplighet

Beträffande hissens säkerhet och drifttillförlitlighet är ett lämpligt underhåll väsentligt. Det bör fästas uppmärksamhet på hissens underhållsavtal samt val av serviceföretag. Om underhållet är bristfälligt, börjar det uppträda fel och driftsstörningar i hissen, varmed separata reparationer bör göras och också säkerheten kan äventyras. Serviceföretaget ska ha tid och resurser för att utföra åtgärder i enlighet med underhållsprogrammet vid varje servicebesök.

 

Hissinnehavaren kan skaffa information om hissens underhåll bl.a. genom att reda ut följande saker:

 • Hissens allmänna kondition och hissutrymmets renlighet
 • Fungerar hissen som den ska?
 • Finns det små fel eller brister?
 • Finns det större fel eller driftsavbrott som kräver separata reparationer?
 • Inspektion av hissens underhållsjournal. Har underhållen utförts i enlighet med underhållsprogrammet?
 • Inspektion av protokollen för periodiska besiktningar. Har man upptäckt många fel i besiktningarna?

Reparation av fel och brister

Hissinnehavaren ska säkerställa att de fel och brister som upptäckts i hissen repareras tillräckligt snabbt. Efter att ha fått kännedom om ett fel i hissen t.ex. av en hisspassagerare, underhållspersonal eller en besiktningsman, ska hissinnehavaren tillräckligt snabbt inleda reparationen av felet eller bristen. I praktiken ges reparationsuppgiften till hisserviceföretaget. 

 

Fel och brister som upptäckts i hissens periodiska besiktning registreras i besiktningsprotokollet. Protokollet är riktat till hissinnehavaren och innehavaren ska säkerställa att de fel och brister som nämnts i protokollet repareras. Hissinnehavaren kan inte enligt sitt eget omdöme låta bli att reparera fel och brister som upptäckts i besiktningen, utan en ändring i besiktningsprotokollet ska sökas i enlighet med anvisningarna för sökande av ändring som bifogats protokollet.

Besiktning av hissen

Med regelbundna besiktningar garanteras hissens säkerhet och ett ändamålsenligt underhåll. Hissinnehavarens skyldighet är att säkerställa att periodiska besiktningar av hissen utförs. För personhissar görs en periodisk besiktning vartannat år. 

 

Besiktningen av hissen är ett uppdrag mellan hissinnehavaren och besiktningsorganet, dvs. ett besiktningsavtal görs upp om besiktningen mellan innehavaren och besiktningsorganet. Innehavaren kan ge serviceföretaget i uppdrag att avtala om besiktningsbesök. Vanligtvis deltar en representant för serviceföretaget i besiktningsbesöket. 

 

Hissar besiktas av auktoriserade organ som godkänts av Tukes. Organ som besiktar hissar har angetts på Tukes webbplats

 

Tilläggsinformation om besiktning finns på sidan Besiktning av hissar.

Handlingar

Alla handlingar som gäller hissen ska förvaras säkert. Sådana handlingar är bl.a. strukturella handlingar, manualer och underhållsanvisningar, underhållsprogram, underhållsjournaler samt besiktningsprotokoll. 

 

För hissens service- och besiktningspersonal ska åtminstone underhållsprogrammet, underhållsjournalen, underhållsanvisningar och anvisningar för räddning ur hissen förvaras invid hissen. Handlingarna kan förvaras i hissens maskinrum eller när det är fråga om en hiss utan maskinrum i hissens kontrollskåp.

Räddning ur hissen

Trots underhåll och besiktningar kan en hiss vid fel stanna så att man inte kan komma ut ur den. I så fall behövs en förtrogen och yrkeskunnig räddare som känner till hisstekniken. Utförs räddningsarbeten fel, blir både den som ska räddas och räddaren utsatta för allvarliga faror. Vanligtvis avtalar hissinnehavaren om anordnandet av räddning med hisserviceföretaget. 

 

Räddning ur hissen är inte avsedd att i första hand vara en uppgift för räddningsverket, utan larmandet av räddningsverket ska begränsas endast till sådana situationer då den som fastnat i hissen är skadad eller befinner sig i omedelbar fara, eller när räddningsverket av någon annan särskild orsak behövs för att bistå räddningsåtgärderna.

 

 

Annanstans på nätet