Hissens överensstämmelse med kraven

En ny hiss

Bestämmelser om överensstämmelsen med kraven av en ny hiss finns i hissdirektivet 2014/33/EU. En ny hiss ska uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven som stadgas i hissdirektivet. Hissdirektivet har införlivats i den nationella lagstiftningen med hissäkerhetslagen (1134/2016) och bestämmelser om väsentliga hälso- och säkerhetskraven har utfärdats i statsrådets förordning om hissäkerhet. 

 

Hissen anses uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven när den byggs enligt harmoniserade europeiska standarder för hissbranschen. För närvarande finns det 16 ifrågavarande harmoniserade standarder, grundstandarden är SFS-EN 81-20. 

 

En hiss kan byggas också på ett sätt som avviker från standarderna, men då bör man påvisa bl.a. med riskbedömningsmetoder att man med lösningen som avviker från standarden uppnår en sådan säkerhetsnivå som avses i standarden. 

 

Hissleverantören ska utföra en bedömning av överensstämmelse med kraven för en hiss som introduceras på marknaden genom att använda de förfaranden för bedömning som stadgats i hissdirektivet. I Finland är det mest allmänna förfaringssättet att man gör en slutkontroll på en typbesiktad hiss (hissdirektivets bilagor IV och V) eller en enhetsspecifik besiktning av en hiss som inte typbesiktats (hissdirektiv bilaga VIII). Besiktningar utförs av anmälda organ. 

 

Då hissens överensstämmelse med kraven och därmed också säkerheten har säkerställts, fäster hissleverantören CE-märkningen i hissen och ger en försäkran om överensstämmelse.

Gammal hiss

På hissens säkerhetskrav tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt hissen byggdes. Hissdirektivet trädde i kraft 1999 och på hissar som tagits i bruk innan detta tillämpas äldre nationella bestämmelser. Till exempel på en hiss som tagits i bruk 1995 tillämpas Elinspektionscentralens hissbestämmelser A8-1994. Gamla nationella författningar och bestämmelser finns på Tukes webbplats

 

Vid ombyggnadsarbeten av en hiss ska de anordningshelheter som förnyas uppfylla de gällande tekniska kraven.

 

 

Annanstans på nätet