Besiktning av hissen

Olika besiktningar av hissen görs under dess livslängd. En ny hiss besiktas i samband med att den släpps ut på marknaden, periodiska besiktningar utförs av en hiss som är i användning och också ombyggnadsarbeten som görs i hissen besiktas. 

 

I hissäkerhetslagen utfärdas också bestämmelser om besiktningen av vissa anordningar som tillhör maskindirektivets tillämpningsområde. Sådana anordningar är rulltrappor, rullramper, lätthissar, paternosterhissar för personbefordran och eldrivna lyftdörrar. 

 

Tilläggsuppgifter om besiktningar finns i Tukes anvisning om underhåll, ombyggnadsarbeten och besiktningar av hissar (på finska) Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset.

Periodisk besiktning

Den första periodiska besiktningen av en personhiss ska utföras inom två år från det att anordningen tagits i bruk. Därefter ska anordningen besiktas vartannat år. 

 

Rulltrappor, rullramper, lätthissar och paternosterhissar för personbefordran ska besiktas periodiskt på samma sätt som personhissar. En eldriven lyftdörr där dörrytan inte vrids till en rulle runt axeln och som inte är i privat bruk och vars lyfthöjd är över 2,9 meter, ska besiktas periodiskt första gången inom fyra år från det att den tagits i bruk och därefter med fyra års intervall. 

 

I den periodiska besiktningen säkerställs en trygg användning av anordningen och ett behörigt underhåll. I besiktningen går man igenom anordningens tekniska delar och funktion. Vid besiktningen kontrollerar man också att anordningens underhållsprogram är lämpligt för anordningen och att underhållsprogrammet har iakttagits. 

 

Hissinnehavarens skyldighet är att säkerställa att periodiska besiktningar av hissen utförs. 

 

Periodiska besiktningar utförs av auktoriserade organ som godkänts av Tukes. Lyftdörrar kan också besiktas av auktoriserade besiktningsmän. Auktoriserade besiktningsorgan finns på Tukes webbplats.

Ombesiktning

Om allvarliga brister upptäcks i den periodiska besiktningen, ska hissen besiktas på nytt. En ny besiktning ska utföras inom tre månader. Det är inte nödvändigt att avbryta användningen av hissen, men brister ska repareras utan dröjsmål.

Besiktning av en ny hiss

Innan en ny hiss tas i bruk ska dess överensstämmelse med kraven och därmed också säkerhet säkerställas enligt förfaranden i hissdirektivet 2014/33/. Hissdirektivet har införlivats i den nationella lagstiftningen med hissäkerhetslagen. I Finland är det mest allmänna förfaringssättet att man gör en slutkontroll på en typbesiktad hiss (hissdirektivets bilagor IV och V) eller en enhetsspecifik besiktning av en hiss som inte typbesiktats (hissdirektiv bilaga VIII). 

 

Säkerställandet av överensstämmelse med kraven för en ny hiss hör till hissleverantörens skyldigheter. Då hissens överensstämmelse med kraven har säkerställts, fäster hissleverantören CE-märkningen i hissen och ger en försäkran om överensstämmelse för hissen. 

 

Nya hissar kan besiktas av ett anmält organ. För Finlands del meddelar arbets-och näringsministeriet organet till Europeiska kommissionen, varefter det anmälda organet är berättigat till att utföra besiktningar av hissar på EU-området i enlighet med hissdirektivet.

Certifieringsbesiktning

Rulltrappor, rullramper och lätthissar ska genomgå en certifieringsbesiktning inom tre månader från ibruktagandet för att säkerställa att de är säkra. En lyftdörr som omfattas av periodiska besiktningar ska genomgå en certifieringsbesiktning inom sex månader från ibruktagandet. Certifieringsbesiktningen ska utföras på nytt, om lyftdörren flyttas till ett nytt driftställe. 

 

Innehavaren av anordningen ska se till att certifieringsbesiktningen utförs. Certifieringsbesiktningar utförs av samma organ som utför periodiska besiktningar.

Besiktning av ombyggnadsarbeten

Med ombyggnadsarbete av en hiss avses att en hissdel eller en större anordningshelhet ersätts med en del eller konstruktion som avviker från den ursprungliga. Ombyggnadsarbeten kan delas in i omfattande och mindre ombyggnadsarbeten. Som omfattande ombyggnadsarbeten anses en förändring som gäller hissens nominella hastighet, nominella last, korgens vikt eller lyfthöjd eller om vissa hissdelar läggs till, ändras eller ersätts med en annan typ av hissdel. Omfattande och betydande ombyggnadsarbeten betecknas också som renovering eller modernisering. Mindre ombyggnadsarbeten är övriga än ovan nämnda ombyggnadsarbeten. 

 

När omfattande ombyggnadsarbeten gjorts i hissen, ska de ändrade delarna eller konstruktionerna besiktas av ett auktoriserat organ innan hissen tas i bruk. Vid besiktningen iakttas i tillämpliga delar en metod som grundar sig på hissens enhetsspecifika besiktning (hissdirektivets bilaga VIII). 

 

Verksamhetsutövaren som utfört arbetet ansvarar för att mindre ombyggnadsarbeten på hissen överensstämmer med kraven. Innan hissen tas i bruk utför verksamhetsutövaren en s.k. besiktning av eget arbete. Ombyggnadsarbeten antecknas i underhållsjournalen och uppdateras i hissens tekniska dokumentering. Ett auktoriserat organ besiktar ombyggnader i samband med följande periodiska besiktning.

 

 

Annanstans på nätet