Malmletningstillstånd

En tillståndshavare har med stöd av malmletningstillstånd rätt att på egen och annans mark på det område som avses i tillståndet (malmletnings­område) undersöka strukturer och sammansättningar av geologiska formationer och att utföra andra förberedande undersökningar för gruvdrift och annan malmletning i syfte att lokalisera en fyndighet och utreda dess art, omfattning och utvinningsbarhet enligt vad som närmare anges i malm­letningstillståndet.


En innehavare av malmletningstillstånd får på malmletningsområdet bygga eller till det föra tillfälliga konstruktioner och anordningar som behövs för undersökningsverksamheten enligt vad som närmare anges i malmletningstillståndet.


Malmletningstillståndet ger inte rätt till utvinning av fyndigheten, men det ger innehavaren av malmletningstillstånd företrädesrätt till gruvtillstånd, som å sin sida berättigar till utnyttjande av fyndigheten. Förutsättningarna för beviljande av gruvtillstånd ansluter sig till fyndighetens storlek, halt och dess tekniska egenskaper gällande exploateringsdugligheten.


Ett malmletningstillstånd begränsar inte rättigheten för fastighetens ägare att utnyttja sitt område eller bestämma över det.