Förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid

Ett malmletningstillstånds giltighetstid kan förlängas högst tre år åt gången så att tillståndet är i kraft sammanlagt högst femton år.


Villkor för en förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid är att:

1) malmletningen har varit effektiv och systematisk;

2) det krävs fortsatta undersökningar för att utreda möjligheterna till utvinning av fyndigheten;

3) innehavaren av tillståndet har fullgjort skyldigheterna enligt denna lag och också tillståndsvillkoren;

4) en förlängning av giltighetstiden inte orsakar oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse.