Ersättningar och säkerhet

En innehavare av malmletningstillstånd ska betala ägarna av fastigheter inom malmletningsområdet en årlig ersättning (malmletningsersättning).


Det årliga beloppet av malmletningsersättningen per fastighet är:

1) 20 euro per hektar för de fyra första åren av malmletningstillståndets giltighetstid;

2) 30 euro per hektar för det femte, sjätte och sjunde året av malmletningstillståndets giltighetstid;

3) 40 euro per hektar för det åttonde, nionde och tionde året av malmletningstillståndets giltighetstid;

4) 50 euro per hektar för det elfte året och de därpå följande åren av malmletningstillståndets giltighetstid.


Den som innehar malmletningsstillstånd ska ställa en säkerhet för ersättning av eventuell skada och olägenhet samt för utförande av efteråtgärder, om inte detta kan anses som onödigt med beaktande av verksamhetens art och omfattning, verksamhetsområdets särdrag, de tillståndsbestämmelser som kommer att ges för verksamheten och den tillståndssökandes soliditet.


Tillståndsmyndigheten bestämmer säkerhetens art och storlek. Säkerhetens storlek ska vid behov justeras när gruvtillståndet ses över i enlighet med 62 §, malmletningstillståndet, gruvtillståndet eller guldvaskningstillståndet ändras i enlighet med 69 § eller tillståndens giltighet förlängs i enlighet med 61, 63 eller 65 §.


Säkerheten ska ställas hos gruvmyndigheten. Av säkerheten kan de kostnader, som är nödvändiga för att utföra de förpliktelser som bestäms i gruvlagen eller det föreliggande tillståndet, bekostas.


Gruvmyndigheten frigör säkerheten när tillståndsinnehavaren uppfyllt de förpliktelser som ställts på denne i gruvlagen eller tillståndet. Säkerheten kan också frigöras delvis.