Ansökan om malmletningstillstånd

Ansökan om malmletningstillstånd


Företrädesrätt till malmletningstillstånd har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 § i gruvlagen (621/2011). I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen nödvändig och tillförlitlig redogörelse ges om alla punkter som anges i 34 § i gruvlagen (621/2011).


För förberedelse av ansökan om malmletningstillstånd kan sökanden reservera området genom en anmälan till gruvmyndigheten (förbehållsanmälan). En företrädesrätt som grundar sig på förbehållsanmälan är i kraft när anmälan har gjorts på det sätt som föreskrivs i 44 § och det inte finns något hinder enligt denna lag för godkännande av förbehållet.


Om ansökan om malmletningstillstånd är inkomplett och väsentligt bristfällig, kan en annan sökandes ansökan som ifyllts i enlighet med 44 § i gruvlagen ge företrädesrätt.


Den elektroniska blanketten för ansökan om malmletningstillstånd (i PDF-format) motsvarar till innehållet de krav på tillståndsansökan som anges i 34 § i gruvlagen (621/2011). Fyll i alla punkter i ansökan och skicka den inklusive nödvändiga bilagor till adressen: kaivosasiat@tukes.fi.


Ansökan om malmletningstillstånd kan även uppgöras i enlighet med 34 § och skickas på papper till adressen:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), PB 66, 00521 HELSINGFORS.