Malmletning

I gruvlagen (621/2011) regleras rättigheterna och skyldigheterna för den som idkar malmletning, gruvdrift och guldvaskning gällande verksamhetens inledningsfas och dess fortsättning samt verksamhetens avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder.


Den nya gruvlagen är modern och svarar bättre mot principerna om en hållbar användning och utveckling. Gruvlagen beaktar såväl säkringen av malmletningens och gruvverksamhetens förutsättningar som miljöaspekterna, medborgarnas grundrättigheter, markägarnas rättigheter och kommunernas påverkningsmöjligheter. Enligt lagen kan malmletningen ske som prospekteringsarbete, som till en del liknar allemansrätten. Malmletningstillstånd krävs likväl om malmletningen inte kan genomföras som prospekteringsarbete eller fastighetens ägare inte gett sitt samtycke därtill.


Om verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller annan näringsverksamhet eller en försvagning av landskaps- eller naturskyddsvärden krävs malmletningstillstånd också.


För prospektering av uran och torium krävs alltid malmletningstillstånd.