En guldvaskares skyldigheter


1. Guldvaskning ska begränsas till sådana åtgärder som är nödvändiga med tanke på den rätt som avses i 23 § 1 mom. i gruvlagen.


Åtgärder som är nödvändiga enligt 23 § 1 mom. i gruvlagen:

1) leta efter och kartlägga förekomsten av guld i marken,

2) ta till vara och utvinna guld i marken genom vaskning,

3) som biprodukt av vaskningen ta till vara och utvinna platinakorn, ädelstenar och smyckesstenar ur lösjord.

 

2. Verksamhet och annan användning av guldvaskningsområdet med stöd av guldvaskningstillstånd får inte orsaka olägenhet eller skada enligt 11 § 2 mom. i gruvlagen eller vara till förfång för eller skada användningsändamålet för andra närbelägna områden eller orsaka skada på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och deras gårdsområden som är belägna på området.


Olägenheter och skador som nämns i 11 § 2 mom. i gruvlagen:

1) olägenhet för människors hälsa eller fara för den allmänna säkerheten,

2) väsentlig olägenhet för annan näringsverksamhet,

3) betydande förändringar i naturförhållandena,

4) väsentlig skada på sällsynta eller värdefulla naturförekomster,

5) avsevärd olägenhet för landskapet. 

 

3. En guldvaskare ska hålla guldvaskningsområdet i ett sådant skick att det hela tiden uppfyller säkerhetskraven och inte medför skadliga miljökonsekvenser.


4. En guldvaskare är skyldig att förebygga uppkomsten av jord- och stenavfall, minska olägenheterna av detta avfall och återvinna eller hantera det.


5. Guldvaskaren ska med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i och med stöd av gruvlagens 13 § om malmletningsområde upprätta en plan för hantering av utvinningsavfall. (För inmutningar som beviljats före 1.7.2011 behöver en plan för hantering av utvinningsavfall inte upprättas. I dessa fall ska planen för hantering av utvinningsavfall upprättas först i samband med en eventuell ansökan om förlängning.)

  

Gruvlagens 13 §

En guldvaskare är skyldig att förebygga uppkomsten av jord- och stenavfall, minska olägenheterna av detta avfall och återvinna eller hantera det.

Innehavaren av malmletningstillstånd ska över de åtgärder som avses i 1 mom. upprätta en plan för hantering av utvinningsavfall. Den ska innehålla uppgifter om miljön i området, jord- och stenavfall, deponier, miljökonsekvenser, åtgärder för att förhindra miljöförstörelse, kontroll av verksamheten och åtgärder i anslutning till att verksamheten upphör. Planen behövs dock inte om tillståndshavaren ska upprätta en sådan med stöd av miljöskyddslagen.

  

Anmälan om terrängarbeten på guldvaskningsområdet

En guldvaskare ska på förhand skriftligen underrätta den myndighet eller inrättning (Forststyrelsen) som svarar för förvaltningen av området om alla terrängarbeten som kan orsaka skada eller olägenhet.


Anmälan ska dessutom
inom samernas hembygdsområde göras till sametinget, inom ett område som är avsett särskilt för renskötsel (särskilt renskötselområde) till berörda renbeteslag och inom skoltområdet till skolternas byastämma.


Redogörelse för guldvaskningen

En guldvaskare ska årligen till gruvmyndigheten lämna in en redogörelse för den mängd guld som tagits till vara och lösjord som hanterats och för byggandet på guldvaskningsområdet och annan användning av området.


Efterbehandlingsåtgärder vid guldvaskning

När guldvaskningstillståndet har förfallit eller återkallats ska guldvaskaren omedelbart försätta guldvaskningsområdet i det skick som den allmänna säkerheten kräver, bortskaffa byggnader, konstruktioner och anordningar, sörja för att området iståndsätts och snyggas upp samt försätta det i ett så naturenligt och landskapsmässigt tillfredsställande tillstånd som möjligt.


Guldvaskaren ska lämna in en skriftlig anmälan till gruvmyndigheten och den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området när efterbehandlingsåtgärderna har slutförts. Anmälan ska göras inom ett år efter det att tillståndet har förfallit eller återkallats.