Den nya gruvlagen och guldvaskningstillstånd


Den nya gruvlagen (621/2011) trädde i kraft 1.7.2011 och innehåller vissa förändringar i fråga om guldvaskning som bedrivs med stöd av gruvlagen:


En av de största förändringarna som den nya gruvlagen medför är att gruvmyndigheten överförs från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Från 1.7.2011 beviljas guldvaskningstillstånd och övriga tillstånd enligt gruvlagen av Tukes, som handlägger gruvärenden på kontoren i Helsingfors och Rovaniemi.

 

Kontaktinformation:


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 HELSINGFORS
(Böle ämbetscentrum)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Rovaniemi
Valtakatu 2

96100 ROVANIEMI
(Lapplands regionförvaltningsverks hus)


Servicenummer 010 60 52127


En annan betydande förändring i fråga om guldvaskning kan anses vara det nya guldvaskningstillståndet; före den nuvarande gruvlagens ikraftträdande bedrevs guldvaskning med stöd av inmutningsrätt, enligt den nya gruvlagen bedrivs guldvaskning med stöd av guldvaskningstillstånd.

 


Guldvaskningsinmutningar som beviljats före 1.7.2011 förblir inmutningar ända tills de förfaller. De här gamla inmutningsrätterna förvandlas till guldvaskningstillstånd i och med eventuella förlängningsbeslut.

 

Guldvaskningstillstånd kan beviljas för högst fyra år. Ett guldvaskningstillstånds giltighetstid kan förlängas högst tre år åt gången. Den övre gräns för guldvaskningstillståndets/inmutningsrättens giltighetstid som fanns i den tidigare lagen har slopats i den nya gruvlagen.


För guldvaskningsinmutningar som beviljats före 1.7.2011 kan förlängning sökas på normalt sätt. Förlängning kan sökas för guldvaskningsinmutningar som beviljats före 1.7.2011 även om den tioåriga giltighetstiden håller på att gå ut.

 

Guldvaskningsområdet ska vara enhetligt och högst fem hektar stort.


Guldvaskningsinmutningar som beviljats före 1.7.2011 och har en areal på över fem hektar kommer i samband med det eventuella förlängningsbeslutet att antingen delas upp i flera guldvaskningsområden som är mindre än fem hektar eller alternativt minskas till ett guldvaskningsområde som är högst fem hektar.

 

I den nya gruvlagen skiljer sig hindren för beviljande av guldvaskningstillstånd från hindren för inmutning enligt den gamla gruvlagen; i synnerhet har karenstiderna i den tidigare lagen slopats och en guldvaskningsinmutning/ett guldvaskningstillstånd som förfallit utgör inget hinder för beviljande av guldvaskningstillstånd. Med andra ord slopades karenserna räknat från 1.7.2011.


Den nya gruvlagen medför vissa förändringar i guldvaskarens skyldigheter. Skyldigheterna gäller såväl guldvaskningstillstånd som inmutningar. Nedan berättas närmare om de här skyldigheterna enligt den nya gruvlagen.


I och med den nya gruvlagen justerades tillståndsavgifterna. De nya tillståndsavgifterna finns i prislistan.


I och med den nya lagen ersattes inmutningsavgiften som betalats till staten och inmutningsersättningen som betalats till markägaren (Forststyrelsen) med en årlig guldvaskningsersättning som betalas till Forststyrelsen. Enligt den nya lagen betalas inte längre någon årlig guldvaskningsavgift till staten.


På den gamla lagens tid ställde guldvaskarna säkerhet hos Forststyrelsen. I och med den nya gruvlagen ställs säkerheten hos gruvmyndigheten, Tukes.

 

Säkerheter som ställts hos Forststyrelsen kommer dock inte att överföras till Tukes under inmutningsrättens giltighetstid. Om förlängning söks av inmutningsrätt som beviljats före 1.7.2011 kommer säkerheten att överföras till Tukes först i och med beslutet om förlängning.