Årliga ersättningar

Den nya gruvlagen (621/2011) trädde i kraft 1.7.2011. I och med att den nya gruvlagens ikraftträdande förnyades för sin del också de årliga ersättningarna för guldvaskning, som ska erläggas till markägaren.¨


Innan den nya gruvlagen trädde i kraft var inmutaren, enligt den gamla gruvlagen (503/1965) 15 och 16 §, skyldig att erlägga en inmutningsavgift till staten samt en inmutningsersättning till markägaren. Enligt den nya gruvlagen erläggs inte någon årlig inmutningsavgift till staten enligt den gamla gruvlagen 16 §.


Gruvrättsinnehavare erlägger fortfarande enligt den nya gruvlagen utmålsersättning till markägaren motsvarande den gamla gruvlagen 44 §. I och med den nya gruvlagen justerades utmålsavgiftens storlek.


Ännu i några år bedrivs guldvaskning i Finland med stöd av två olika lagar, den gamla gruvlagen (503/1965) och den nya gruvlagen (621/2011). Enligt den upphävda gruvlagen bedrivs guldvaskning med stöd av gruvrätt och inmutningsrätt, i den nya gruvlagen med stöd av guldvaskningstillstånd. Under övergångsskedet bestäms de årliga avgifterna följaktligen därav om guldvaskningen utövas med stöd av gruvrätt, inmutningsrätt eller guldvaskningstillstånd.


Liksom utmålsavgiften eller inmutningsersättningen är guldvaskningsersättningen en allmän systemersättning för bruksrätten till guldvaskningsområdet och för en eventuell besittning av byggnadsplats samt för det utvunna guldet.

 

INMUTNING à  INMUTNINGSERSÄTTNING

 • Inmutaren är skyldig att erlägga en årlig inmutningsersättning till markägaren (Forststyrelsen).
 • OBS! Från och med 1.7.2011 är den årliga inmutningsersättningen till sin storlek 20 euro per hektar. 

 

GULDVASKNINGSTILLSTÅND à  GULDVASKNINGSERSÄTTNING

 • Innehavare av guldvaskningstillstånd är skyldig att erlägga en årlig guldvaskningsersättning till markägaren (Forststyrelsen).
 • Den årliga guldvaskningsersättningens storlek är 50 euro per hektar.

 

UTMÅL à UTMÅLSAVGIFT

 • Innehavare av gruvrätt är skyldig att erlägga en årlig utmålsavgift till markägaren (Forststyrelsen).
 • De årliga utmålsavgiftens storlek är 50 euro per hektar.

 

OM ERLÄGGANDE AV ÅRLIG ERSÄTTNING

 • Guldvaskningsersättningen ska för det första året erläggas till av Forststyrelsen anvisat konto senast 30 dagen efter att guldvaskningstillståndet vunnit laga kraft. 
 • För de följande åren ska guldvaskningsersättningen samt såväl inmutningsavgiften som utmålsavgiften erläggas till av Forststyrelsen anvisat konto senast 15 mars.
 • Säkerhets- och kemikalieverket sänder ingen faktura till innehavare av gruvrätt/inmutare/guld­vaskare gällande den årligen till betalning förfallande ersättningen.
 • Efter att ha fått beslutet om inmutningsrätt/guldvaskningstillstånd för kännedom ger Forststyrelsen anvisningar till den nya tillståndsinnehavaren bl.a. om den årliga guldvaskningsersättningen (guldvaskningsersättningens belopp, förfallodag och kontonummer). Denna anvisning ges per brev.
 • Beträffande guldvaskningsersättningen förfars på samma sätt som för utmålsavgiften och inmutningsersättningen hittills; den årliga guldvaskningsersättningen ska erläggas på eget initiativ till Forststyrelsens konto senast på förfallodagen.
 • Om oklarheter förekommer gällande förfallodag, storlek, kontonummer eller annan omständighet beträffande utmålsavgift/inmutningsersättning/guldvaskningsersättning kan kontakt tas med Forststyrelsen: 

 

 

Irja Mikkonen
Överinspektör


Lapplands naturtjänster
PB 36
99801 IVALO


tel. 0205 64 7724
irja.mikkonen (at) metsa.fi

Heikki Remes

Maankäyttöasiantuntija

 

Metsähallitus, metsätalous
Jäämerentie 6
99600 SODANKYLÄ

 

puh. 0206 39 7355
heikki.remes (at) metsa.fi

 

 • Forststyrelsen informerar i Prospäkkäri om aktuella saker gällande guldvaskning, t.ex. om inmutningsersättningen och guldvaskningsersättningen.
 • OBS! Om guldvaskare försummar erläggningsskyldigheten vidtar gruvmyndigheten i gruvlagen 70 § föreskrivna åtgärder för upphävande av guldvaskningstillstånd/inmutning.