Tillståndshavarens skyldigheter

En innehavare av gruvtillstånd är skyldig att sörja för att gruvverksamheten inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller fara för den allmänna säkerheten eller ansenlig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse, ej heller med beaktande av gruvverksamhetens totalkostnader rimligen undvikbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse.


Innehavaren av gruvtillstånd får inte bryta och utnyttja gruvmineraler på ett sådant sätt att det skulle vara fråga om ett uppenbart slöseri av gruvmineraler. Innehavare av gruvtillstånd ska också sörja för att en eventuellt framtida användning av gruvan eller ett eventuellt framtida brytningsarbete av fyndigheten inte äventyras eller försvåras.