Gruvtillståndets giltighet

Ett gruvtillstånd gäller tills vidare. Bestämmelserna för ett gruvtillstånd som gäller tills vidare ses över med tio års mellanrum. Tillståndet kan också beviljas för en bestämd tid, om det är motiverat. Ett på bestämd tid gällande gruvtillstånd kan vara i kraft i högst tio år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Ett gruvtillstånd som gäller för en bestämd tid kan beviljas förlängning för en bestämd tid eller högst tio år åt gången.


Gruvtillståndet förfaller när den utsatta tiden löper ut. Tillståndsmyndigheten ska besluta att gruvtillståndet förfaller, om tillståndshavaren inte inom den tidsfrist som anges i gruvtillståndet har inlett gruvdrift eller påbörjat annat sådant förberedande arbete som visar att tillståndshavaren har allvarliga avsikter att bedriva egentlig gruvdrift. Tillståndsmyndigheten ska också besluta att gruvtillståndet förfaller, om gruvdriften av orsaker som är beroende av tillståndshavaren har varit avbruten i minst fem år utan avbrott eller gruvdriften faktiskt kan anses ha upphört. Tillståndsmyndigheten kan emellertid högst två gånger skjuta upp den tidpunkt då gruvtillståndet upphör att gälla och fastställa en ny tidsfrist inom vilken gruvdrift ska inledas eller återupptas. Tidpunkten för när tillståndet förfaller kan skjutas upp med högst tio år sammanlagt.


Tillståndsmyndigheten ska dessutom besluta att gruvtillståndet förfaller, om gruvområdet inte tillhör tillståndshavaren eller tillståndshavaren inte tagit det i besittning inom fem år från det att tillståndet beviljades eller om tillståndshavaren ansöker om detta. En tillståndshavare som inte längre avser att bedriva gruvdrift är skyldig att lämna in en sådan ansökan.