Gruvområde

Ett gruvområde ska vara ett enhetligt område och det ska till sin storlek och form vara sådant, att fordringarna gällande säkerheten, gruvverksamhetens lokalisering och gruvtekniken uppfylls. Gruvområdet får inte vara större än vad gruvverksamheten med nödvändighet förutsätter med beaktande av den i fråga varande fyndighetens art och utsträckning. Som hjälpområde för en gruva kan ett sådant, för gruvverksam­heten nödvändigt, intill gruvområdet liggande område, som är nödvändigt för vägar, gruvapparatur, kraft- eller vattenledningar, avlopp, vattenbehandling eller för transportled, som ska brytas ner till tillräckligt djup under markytan. Lokaliseringen av gruvområdet och gruvområdets hjälpområden ska planeras på ett sådant sätt att därav inte, med beaktande av gruvverksamhetens totalkostnader, förorsakas en kränkning av allmänt eller enskilt intresse.


Den som idkar gruvverksamhet kan förvärva ägo- eller nyttjanderätt till det för gruvverksamheten nödvändiga området antingen via avtal eller genom att av statsrådet söka inlösningstillstånd för gruv­området. Tillstånd för inlösning av gruvområde kan beviljas om gruvprojektet är nödvändigt med hänsyn till ett allmänt behov. Kravet på ett allmänt behov bedöms i synnerhet utifrån gruvprojektets lokala och regionala ekonomiska konsekvenser, sysselsättningseffekterna och samhällets behov av råvaruförsörjning.


Inlösningen av bruksrättigheterna för områdena och inlösningen av andra rättigheter sker vid gruvförrättningen, där den på området fungerande lantmäteribyrån har behörighet. Enligt den gamla gruvlagen har innehavaren av gruvtillstånd direkt med stöd av lagen nyttjanderätt till gruvsfärens område. I gruvtillståndet kan begränsad nyttjanderätt eller annan rättighet till gruvans hjälpområde beviljas. Rätten kan beviljas endast till den del som placeringen av på området planerade funktionerna inte på annat sätt kan ordnas tillfredsställande och till rimliga kostnader.