Förutsättningar och hinder för beviljande av gruvtillstånd

En förutsättning för att ett gruvtillstånd ska beviljas är att fyndigheten till sin storlek, halt och tekniska egenskaper är utvinningsbar. Fyndighetens storlek och halt kan anses som tillräcklig om de av fyndighetens utvinning erhålla inkomsterna täcker driftskostnaderna och garanterar en erforderlig avkastning för det kapital som placerats i utvinningen. Bland de viktigaste tekniska egenskaperna som ska bedömas ingår de brytningstekniska och anrikningstekniska egenskaperna.


Gruvtillstånd får inte beviljas om det finns vägande skäl att misstänka att det av orsaker som framkommit vid behandlingen av ansökan den sökande inte har förutsättningar eller synbarligen avsikt att sörja för en inledning av gruvverksamheten eller den sökande har tidigare i väsentlig grad försummat skyldigheter som baserar sig på gruvlagen. Vid bedömning av försummelsens väsentlighet ska särskilt tas i beaktande försummelsernas planmässighet, deras varaktighet och upprepade förekomst samt det av försummelserna förorsakade skadeomfånget.


Tillstånd får heller inte beviljas om gruvverksamheten förorsakar fara för den allmänna säkerheten, förorsakar betydande skadliga miljöeffekter eller kännbart försämrar ortens bebyggelse- och näringsförhållanden och den nämnda faran eller effekten inte kan elimineras genom tillståndsbestämmelser.