Ansökan om gruvsäkerhetstillstånd

Gruvsäkerhetstillstånd ska sökas hos Tukes. Ansökans innehåll stadgas i gruvlagens (621/2011) 122 §. Dessutom ska man beakta kraven enligt gruvförordningens (391/2012) 20 § och gruvsäkerhetsförordningens (1571/2011) 3 §. Till ansökan ska man förutom information om den sökande även bifoga bl.a. de handlingsprinciper för att förebygga olyckor som den som bedriver gruvdrift tillämpar, en bedömning av faktorer som utgör risker för gruvsäkerheten samt en intern räddningsplan för gruvan och en översiktsplan.

 

I Tukes guide Gruvsäkerhetsförfattningarna (pdf, 0.7 Mb) presenteras de lagstadgade krav som gäller gruvsäkerhetstillståndet, den gruvsäkerhetsansvarige och gruvans uppfordringsverk.   

 

Mer information om gruvsäkerhet och gruvsäkerhetstillstånd får du av Ossi Leinonen och Aki Ijäs.