Förbehåll i enlighet med den nya gruvlagen

Förbehållsanmälan kan endast göras av i 31 § avsedd fysisk person, juridisk person eller statlig inrättning emedan förbehållet görs i och för beredning av malmletningstillståndsansökan.


Förbehållsanmälan görs direkt till gruvmyndighet och inte till den berörda ortens registreringsbyrå.

 


I förbehållsanmälan enligt den nya gruvlagen krävs något mer information än i förbehållsanmälan enligt den gamla gruvlagen; i anmälan ska en erforderlig och tillförlitlig redovisning gällande den sökande, det förbehållna områdets (förbehållsområdet) gränser som officiella koordinater samt de förberedande åtgärderna för ansökan av malmletningstillstånd och dess tidtabell framläggas.

 

Hinder för förbehåll


Det är inte möjligt att göra ett förbehåll för ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvasknings­område, om inte malmletnings­området, gruvområdet eller guldvaskningsområdet tillhör den som gjort förbehållsanmälan.


Förbehåll får inte heller göras för ett område som tidigare varit förbehållsområde, om inte ett år har förflutit sedan förbehållsbeslutet upphörde att gälla eller återkallades.


Om förbehållsanmälan gäller område för vilket malmletningsstillstånd, guldvaskningstillstånd eller gruvtillstånd enligt gruvlagen 34 § ansökts kan förbehåll inte heller godkännas.


Gruvmyndigheten ska dock förkasta förbehållet, om det finns vägande skäl att misstänka att sökanden på grund av förbehållsområdets omfattning eller av andra orsaker inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte heller avser att ansöka om malmletningstillstånd.


Förbehållsbeslutets giltighet


Ett förbehållsbeslut är giltigt i högst 24 månader efter att förbehållsanmälan gjorts.


Giltighetstidens längd kan prövas från fall för fall.


Förfall och återkallelse av beslut om förbehåll


Förbehållsbeslut förfaller:

  • när den avtalade tiden löper ut.
  • när med det företräde det ger ansökts om malmletningstillstånd.
  • om den som gör förbehållet lämnar en skriftlig anmälan gällande ärendet till gruvmyndigheten.

Gruvmyndigheten kan också upphäva ett förbehållsbeslut om det i förbehållsanmälan eller dess bilagor getts felaktiga eller bristfälliga uppgifter.