Avgifter

Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer från 1.1.2016 (1579/2015)

 

På ansökningar som blivit anhängiga före 2016 tillämpas den avgiftsförordning/-tabell som var i kraft vid tidpunkten för anhängiggörandet av ansökan.

 

Utöver avgifterna i tabellen tas ut eventuella kostnader för kungörelser och annonsering samt handläggningsavgift.

 

Obs! För arealbaserade malmletningstillstånd faktureras en förskottsavgift vid införandet av ansökan i registret. Som förskottsavgift tas ut 20 % av grundavgiften för prestationen.

 

 

GRUVOR    
  Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/timme
Förbehållsbeslut    
  • areal <100 km2
1 200 95
  • areal ≥100 km2
2 200 95
Förfall av ett förbehållsbeslut 500  
     
Malmletning    
Malmletningstillstånd    
  • < 1000 ha
3 000 95
  •  1001–2000 ha
6 000 95
  •  2001–4000 ha
8 000 95
  •  > 4000 ha
10 000 95
Förlängning av giltighetstiden för ett malmletningstillstånd 3 000 95
Förfall av ett malmletningstillstånd 1 500  
Ändring av ett malmletningstillstånd
 – liten ändring

750
 
 – väsentlig ändring 2 000  
Beslut om verkställande av ett beslut trots ändringssökande (separat beslut) 1 000 95
     
 Guldvaskning    
 Guldvaskningstillstånd 700  
 Förlängning av giltighetstiden för ett  guldvaskningstillstånd 550  
 Ändring av ett guldvaskningstillstånd 300  
 Förfall av ett guldvaskningstillstånd 300  
     
 Gruvdrift    
 Gruvtillstånd 5 000 95
 Översyn av bestämmelserna i ett gruvtillstånd 2 000 95
 Översyn av bestämmelserna om utmål, guldvaskning 500 95
 Förlängning av giltighetstiden för ett gruvtillstånd 2 500 95
 Förfall av ett gruvtillstånd 1 500 95
 Ändring av ett gruvtillstånd 1 500 95
 Upphörande av gruvdrift 5 000 95
 Upphörande av utmål, guldvaskning 500 95
 Fastställande av brytningsersättning för metallmalm 1 000 95
 Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metallmalm 2 000 95
 Beslut om verkställande av ett beslut trots ändringssökande (separat beslut) 1 000 95
 Ställande av säkerhet samt utfärdande av sådana föreskrifter för utmål som behövs med tanke på enskilda och allmänna intressen 475 95
     
Överföring eller pantsättning av ett tillstånd,
andra beslut
   
 Överföring av ett tillstånd (utom för guldvaskning) 1 500 95
 Överföring av ett guldvaskningstillstånd eller överföring av utmål där det enbart bedrivs guldvaskning 495 95
 Pantsättning av tillstånd 500 95
 Rättelse av en förseelse eller försummelse (förvaltningstvång) 500 95
 Annat beslut 495 95