EU-försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren av elektrisk produkt har utarbetat den tekniska dokumentation som krävs av direktiven och visat att produkten uppfyller alla de grundläggande krav i direktiven som gäller för produkten enligt respektive förfarande för bedömning av överensstämmelse, ska tillverkaren se till att en EU-försäkran om överensstämmelse utarbetas och undertecknas. EU-försäkran om överensstämmelse ska utarbetas för produkt som släpps ut på EU-marknaden, varefter tillverkaren kan anbringa CE-märkningen på produkten.

 

EU-försäkran om överensstämmelse ska översättas till det eller de språk som den medlemsstat kräver beroende på vilken marknad den elektriska produkten släpps ut eller görs tillgänglig. I Finland ska EU-försäkran om överensstämmelse vara på finska, svenska eller på ett annat språk som marknadsövervakningsmyndigheten har godkänt.

 

EU-försäkran om överensstämmelse ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • produktmodell
  • tillverkarens namn och adress
  • vid behov namnet på och adressen till tillverkarens representant som är etablerad på EU-området
  • en fras där det framgår att EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar
  • beskrivning av den elektriska produkten och identifikationsuppgifter (ett fotografi kan bifogas)
  • hänvisning till alla tillämpade direktiv
  • hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras.
  • vid behov namnet på det anmälda organet och dess nummer samt certifikatets nummer
  • datum då försäkran gavs
  • identifikationsuppgifter för och underskrift av den person som har fullmakt att representera tillverkaren eller tillverkarens representant.

 

Exempel på EU-försäkran om överensstämmelse

 

Alla namnen i detta exempel är fiktiva medan standarderna om tvättmaskinen är verkliga.