RoHS – Farliga ämnen

Europeiska unionens RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) begränsar användningen av kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning. På våren 2015 gavs ut kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 om tillägg av di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) till förteckningen om farliga ämnen som begränsas genom RoHS-direktivet.

 

Direktivets syfte är att skydda människors hälsa och miljön samt minska avfallets skadlighet. Med direktivet vill man också uppmuntra till utnyttjande och bortskaffande av el- och elektronikavfall på ett sparsamt sätt.

 

Efter övergångsperioderna kommer direktivets krav att gälla all elektrisk och elektronisk utrustning som inte särskilt har begränsats utanför tillämpningsområdet. Kraven gäller bl.a. hushållsapparater, IT-utrustning, konsumentelektronik, belysningsarmaturer, elektriska verktyg, fritidsutrustning, leksaker, hälsovårdsutrustning, övervaknings- och kontrollinstrument samt automater.

 

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse preciserades i samband med omarbetning av RoHS-direktivet. I fortsättningen verifieras överensstämmelsen genom en intern produktövervakning som utförs av tillverkaren. Den omfattar upprättandet av tekniska dokument och en EU-försäkran om överensstämmelse samt en CE-märkning som fästs på produkten.

 

Det omarbetade RoHS-direktivet (2011/65/EU) trädde i kraft i juli 2011 och införlivades i Finlands nationella lagstiftning i juni 2013 genom lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) samt miljöministeriets förordning (419/2013) genom vilken bestäms närmare om användningsbegränsningarna och vissa undantag. Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 ska införlivas i Finlands nationella lagstiftning senast 31.12.2016. Tukes övervakar förverkligandet av RoHS-lagen i Finland. I fråga om hälsovårdsutrustning sköts övervakningen dock av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).

 

Mer om RoHS-direktivet