LVD - Elsäkerhet

Syftet med EU:slågspänningsdirektiv 2014/35/EU (LVD, Low Voltage Directive) är att garantera att elektriska produkter på Europeiska unionens inre marknad inte utgör en fara för människors eller husdjurs hälsa och säkerhet eller för egendom då de är korrekt installerade och underhållna och används för de ändamål de är avsedda för. Direktivet tillämpas på alla faror som orsakas av användningen av elektriska produkter. I direktivet fastställs väsentliga säkerhetsmål som produkterna ska stämma överens med för att få släppas ut på EU:s inre marknad. Enligt EU:s harmoniseringslagstiftning är syftet med direktivet också att säkerställa fri rörlighet för elektriska produkter  som är i överensstämmelse med kraven.

 

Lågspänningsdirektivet är ett direktiv enligt den nya metoden (new approach) vilket innebär att i direktivet bestäms endast de väsentliga kraven vilka kan påvisas blivit uppfyllda genom att iaktta de harmoniserade standarderna.

 

I direktivet beskrivs ett förfarande (modul A)  genom vilket tillverkaren eller dennes representant etablerad inom Unionen säkerställer och försäkrar att elektriska produkter som släpps ut på marknaden överensstämmer med direktivets krav (intern tillverkningskontroll). I förfarandet ingår utarbetande av tekniska dokument och en EU-försäkran om överensstämmelse samt åtgärder för säkerställning av tillverkningsprocessen så att alla tillverkade elektriska produkter överensstämmer med direktivets krav. Användning av en tredje part vid säkerställningen av överensstämmelse med kraven är inte obligatorisk. Innan en elektrisk produkt släpps ut på marknaden måste den förses med en CE-märkning. Det vanligaste sättet att påvisa produktens överensstämmelse med lågspänningsdirektivet är att testa eller låta testa produkten enligt de tillämpliga harmoniserade europeiska standarderna. Enligt direktivet antas att en produkt som överensstämmer med standarderna också uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i direktivet. Användning av standarderna är dock inte obligatoriskt, utan det är också möjligt att bestyrka uppfyllandet av säkerhetskraven i direktivet genom att använda t.ex. vissa förfaranden för bestyrkande av överensstämmelse samt riskbedömningar.