Ekodesign

Målet för ekodesigndirektivet (2009/125/EG) om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (även känt under namnen EuP-, ErP- och ekodesigndirektivet) är att minska produkternas miljöpåverkan och i synnerhet att förbättra energieffektiviteten. Genom direktivet främjas hållbar utveckling och nivån på miljöskyddet, och samtidigt energiförsörjningens säkerhet.

 

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, och med stöd av det anges produktgruppsspecifika genomförandeåtgärder. I dessa fastställs produktgruppsspecifikt miljökraven för produktdesign. Förordningar antas för produktgrupper med betydande miljökonsekvenser, som tillverkas i stora antal och med stor potential för förbättringar. För närvarande har förordningar antagits eller håller på att färdigställas för fler än 30 produktgrupper, såsom televisionsapparater, hushållets kallförvaringsapparater och lampor samt för elmotorer. Produktspecifika förordningar och mer information om ekodesigndirektivet finns på adressen www.ekosuunnittelu.info. Webbplatsen är den offentliga kanalen för förordningar.

 

 

 

 

 

Apparaternas överensstämmelse med kraven styrks genom en intern produktkontroll genomförd av tillverkaren, som också innehåller upprättandet av tekniska dokument och en EU-försäkran om överensstämmelse samt en CE-märkning som fästs på produkten. Användning av en tredje part vid säkerställningen av överensstämmelse med kraven är tills vidare inte obligatorisk.

 

Ramarna för ekodesign har på EU-nivå fastställts genom ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och på nationell nivå i ekodesignlagen (1005/2008). Genom det nuvarande direktivet upphävdes ekodesigndirektivet som var i kraft tidigare (2005/32/EG, även kallat EuP-direktivet). Samtidigt utökades direktivets tillämpningsområde från energiförbrukande produkter (energy-using products) till att gälla energirelaterade produkter (energy-related products).

 

 

Annanstans på nätet