ATEX – Utrustning i explosionsfarliga omgivningar

ATEX-utrustningsdirektivet 2014/34/EU (ATEX, atmosphères explosibles) gäller produkter avsedda för användning i explosionsfarliga luftblandningar – blandningar mellan luft och gas eller luft och damm – med normalt lufttryck. Direktivet gäller för såväl elektriska som mekaniska utrustningar, sammansatta utrustningar, självständiga skyddssystem, säkerhets-, regler- och styrsystem samt i vissa fall enskilda komponenter.

 

Direktivet indelar utrustningarna i två olika grupper baserat på var utrustningarna används. Utrustningarna i grupp I är avsedda för sådana gruvor och delar av gruvorna ovan jord, där explosionsrisken härrör från gruvgas och/eller damm. Utrustningarna i grupp II är utrustningar avsedda att användas i andra explosionsfarliga miljöer. Grupperna är i sin tur indelade i utrustningskategorier. Utrustningarna i grupp I är indelade i två utrustningskategorier (M1 och M2) och utrustningarna i grupp II i tre olika utrustningskategorier (1, 2 och 3).

 

Förutom säkerhetsnivån som krävs av utrustningen bestämmer utrustningskategorin också vilket förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som ska tillämpas, innan produkten får CE-märkas och släppas ut på marknaden inom EU-området. Till CE-märkningen kopplas det anmälda organets identitetsnummer, om organet deltar i produktionens kontrollfas. Förutom CE-märkningen ska på utrustningarna anbringas en särskild explosionsskyddssymbol samt märkningar som anger utrustningsgruppen, utrustningskategorin och den avsedda användningsmiljön.

 

Mer information om ATEX-direktivet finns här.