Krav på elektriska produkter

Kraven som gäller elektriska produkter härrör från Europeiska unionens direktiv, förordningar och beslut samt den nationella lagstiftningen. Europaparlamentet och rådet utfärdar direktiv som alla medlemsländer i Europeiska unionen är skyldiga att införa som en del av det egna landets lagstiftning, genom nationella lagar och förordningar.

 

Direktiven kan vara harmoniserade direktiv, ramdirektiv eller minimidirektiv. Förpliktelserna i de harmoniserade direktiven är identiska i alla medlemsländer, men det kan finnas skillnader i förfarandena mellan medlemsländerna. I ramdirektiven å andra sidan bestäms målsättningarna på ett mer alllmänt plan. Unionen kan senare utfärda mer detaljerad lagstiftning inom området. Minimidirektiven anger de lägsta kraven som medlemsländerna måste uppfylla. Om ett medlemsland så önskar kan landet skärpa ett direktivs krav i nationella lagar och förordningar. Europeiska unionens förordningar och beslut för sin del utgör direkt tillämplig lagstiftning, som träder i kraft i medlemsländerna i oförändrad form.

 

Tillverkare av elektriska produkter ska se till att deras produkter överensstämmer med kraven innan produkterna släpps ut på marknaden och importörer ska säkerställa att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter. Förutom skyldigheterna för kommersiella aktörer fastställer direktiven skyldigheter för Europeiska unionens medlemsländer. I sin lagstiftning fastställer medlemsländerna de nationella marknadsövervakningsmyndigheterna. Med marknadsövervakning avses myndigheternas verksamhet för att säkerställa att produkterna på marknaden överensstämmer med kraven och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra saker förknippade med skyddet av allmänna intressen. Föremål för övervakningen är näringsidkare samt produkter samt anslutande handlingar.

 

I Finland har man utnämnt övervakningsmyndigheter som är underställda olika ministerier. Mer information om marknadsövervakningsmyndigheterna och produktgrupperna som de övervakar finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

 

Förutom många andra produktgrupper övervakar Tukes säkerheten, den elektromagnetiska kompatibiliteten och energieffektiviteten för elektriska produkter och farliga ämnen i dem. Dessutom övervakas batterier och ackumulatorer samt märkningarna på produkterna. Tukes publicerar på sin webbplats information om farliga produkter och om produkter som inte är i överensstämmelse med kraven.

 

Tukes register över farliga elapparater och säljförbud

 

Tukes bedriver internationellt samarbete med de nordiska och europeiska marknadsövervakningsmyndigheterna. Länkar till register över farliga produkter som myndigheterna och Europakommissionen publicerar: