Konstruktion och tillverkning

De centrala kraven avseende säkerhet, hälsa och miljöskydd har harmoniserats på EU-nivå och de finns fastställda i Europeiska unionens rättsakter såsom i direktiven och i förordningar. Många av direktiven är utformade enligt den så kallade nya metoden (New Approach), varvid direktivet omfattar endast de väsentliga kraven för säkerhet, hälsa, miljö och konsumentskydd samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Tekniska detaljer finns presenterade i de europeiska harmoniserade standarderna. Med harmoniserad standard avses en standard som har antagits av de europeiska standardiseringsorganen i enlighet med kommissionens begäran och vars referensuppgifter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Hur säkerställer jag och påvisar att en elektrisk produkt överensstämmer med kraven? 

Om konstruktionen, tillverkningen, granskningen och testningen av den elektriska produkten görs i enlighet med harmoniserade standarder och produkten till fullo överensstämmer med dessa standarder, anses produkten uppfylla de väsentliga krav som gäller den (presumtion om överensstämmelse). Sådana elektriska produkter får röra sig fritt på EU:s marknad. Användningen av harmoniserade standarder är emellertid frivillig. Tillverkaren kan också välja ett annat sätt för att påvisa att de väsentliga kraven i direktiven uppfylls. I praktiken är detta emellertid svårare än att följa standarderna.

 

I direktiven fastställs det om det krävs ett anmält organ för bedömning av de elektriska produkternas överensstämmelse. Ett anmält organ är en aktör som medlemsstaten har meddelat till kommissionen och som har rätt att utföra bedömning av överensstämmelse. De anmälda organen finns uppräknade i databasen NANDO. Marknadskontrollmyndigheterna gör inga förhandsgranskningar av produkterna.

 

När tillverkaren av en elektrisk produkt har utarbetat den tekniska dokumentation som direktiven förutsätter och i enlighet med förfarandena om överensstämmelse styrkt att produkten uppfyller alla väsentliga krav i de direktiv som gäller för den, ska tillverkaren upprätta och underteckna  EU-försäkran om överensstämmelse. För att påvisa överensstämmelse och som garanti för den ska tillverkaren fästa en CE-märkning på varje produkt som släpps ut på marknaden.

 

Vid serietillverkning av elektriska produkter ska sådana rutiner användas så att det försäkras att alla produkter uppfyller de väsentliga kraven i direktivet. Vederbörlig hänsyn ska tas till ändringar i produktens konstruktion eller egenskaper samt ändringar i de harmoniserade standarderna eller tekniska specifikationerna, enligt vilka produktens överensstämmelse med kraven meddelas.

 

Där det anses ändamålsenligt med tanke på de risker som hänför sig till den elektriska produkten ska tillverkaren, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön, utföra slumpvis provning av saluförda produkter, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

 

Tillverkare som misstänker att en elektrisk produkt som vederbörande har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produktens egenskaper utgör en säkerhets-, hälso- eller miljörisk ska tillverkaren underrätta marknadskontrollmyndigheterna om den bristande överensstämmelsen och alla de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

 

Tillverkaren ska i 10 års tid från att den sista elektriska produkten släppts ut på marknaden spara EU-försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation och identifikationsuppgifter på de ekonomiska aktörer som produkterna har levererats till. Tillverkaren ska på begäran uppvisa ovannämnda uppgifter och dokumentation som hänför sig till produkten för marknadskontrollmyndigheterna och samarbeta med dem.

 

Märkningar, uppgifter och anvisningar 

Innan den elektriska produkten släpps ut på marknaden ska man försäkra sig om att produkten är försedd med alla de märkningar, anvisningar och uppgifter som direktivet kräver så att produkten kan tas i bruk, användas, underhållas och tas ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. I många standarder som gäller produkterna fastställs de obligatoriska uppgifter och märkningar som ska anges på produkterna och man presenterar detaljerade krav på de uppgifter, anvisningar och varningar som ska framgå av anvisningarna.

 

Förutom CE-märkningen ska alla elektriska produkter vara försedda med typ-, parti- eller serienummer så att produkten kan identifieras. Dessutom ska tillverkaren uppge sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller varumärke och sin adress på produkten eller om detta inte är möjligt på produktens förpackning eller i medföljande dokument.

 

Läs mer i guide Tillverkning, import och försäljning av elektriska produkter.