Installation, användning och underhåll

Elektriska apparater vars ibruktagning inte kräver någon installation, görs redan under tillverkningsskedet så driftklara att insättning av stickproppen i vägguttaget är tillräckligt. Exempel på sådana apparater är de flesta hushållsapparater och lampor. Om ibruktagningen av apparaten ändå kräver installation, får den endast utföras av en behörig elektriker. Elektriska apparater som ska installeras av en elektriker är till exempel fasta belysningsarmaturer och ljusregulatorer som är avsedda att ersätta strömbrytare, samt spisar och bastuaggregat.

Tillsammans med elapparaten ska medfölja en bruksanvisning på både finska och svenska, som innehåller information som är tydlig och väsentlig med avseende på en säker användning. Dessutom ska de erforderliga identifierings- och säkerhetsmärkningarna finnas på apparaten. Kraven på apparatens märkningar finns i direktiven och standarderna som gäller för apparaten.
 

Bruksanvisningen ska innehålla uppgifter om eventuella begränsningar för användningsplatsen, såsom en uppgift om apparaten kan användas säkert utomhus eller i våta utrymmen. I Finland medför den stränga vintern utmaningar och begränsningar för säkert bruk av apparater, men kan också påverka apparaternas livslängd negativt. Användning enligt bruksanvisningen säkerställer säkerheten och möjliggör också att den av tillverkaren utlovade energieffektiviteten uppnås.


Elektriska apparater som är avsedda för vanliga konsumenter kräver mycket lite underhåll. Ofta är apparaterna också konstruerade så att rengöring är den enda underhållsåtgärden som krävs. Om bibehållande av apparatens garanti förutsätter att man följer ett underhållsprogram, ska detta tydligt framgå av bruksanvisningen.

Ansvaret för elapparatens användning åligger konsumenten eller slutanvändaren, men tillverkarens, importörens eller distributörens skyldighet är att tillsammans med produkten leverera tillräckliga anvisningar för säkerställning av en säker användning av apparaten.