Import och försäljning

 

Det åligger importören, distributören och försäljaren att säkerställa att de elektriska produkter som importeras och säljs uppfyller alla de krav som ställs på dem. I samband med importen ska man ta i beaktande att eventuella nationella språkkrav och tekniska specialkrav uppfylls. Underlåtelse att iaktta de krav som gäller för produkterna kan i värsta fall ha allvarliga följder och orsaka betydande kostnader.

 

Med importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i EU-området och som släpper ut en elektrisk produkt från ett tredje land på EU:s marknad. Importör ansvarar för att de produkter som importerats från ett tredje land och som ska släppas på EU:s marknad uppfyller de europeiska kraven. Läs om importörens skyldigheter här.

 

Med distributör avses en fysisk eller juridisk person, som tillhandahåller en elektrisk produkt  på marknaden, alltså introducerar  på den nationella marknaden en produkt som är tillverkad i EU-området eller som tidigare släppts ut på EU:s marknad. Som distributörer räknas också detalj- och partihandlare för elektriska produkter samt köpmän som idkar affärsrörelse med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader. Läs om distributörens skyldigheter här.

 

En importör eller distributör betraktas som tillverkare då vederbörande släpper ut en elektrisk produkt på marknaden i sitt eget namn eller varumärke. Importören eller distributören betraktas också som tillverkare i det fall att han ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, ifall detta kan inverka på hur de tillämpliga kraven uppfylls. Läs om tillverkarens skyldigheter här.