Elektriska produkter

Produkternas fria rörlighet är en av huvudprinciperna och målen för Europeiska unionens marknad. De centrala kraven avseende säkerhet, hälsa och miljöskydd har harmoniserats på Europeiska unionens nivå och de finns fastställda i Europeiska unionens direktiv, förordningar och beslut samt i den nationella lagstiftningen.

 

Tillverkare av elektriska produkter ska innan produkten släpps ut på marknaden säkerställa att den överensstämmer med kraven. Vid behov ska produkten lämnas till ett anmält organ för bedömning. Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller alla krav som märkningen förutsätter. En CE-märkt elektrisk produkt har fri rörlighet inom hela EU-området.

 

I Finland finns cirka 100 000 olika typer av elektriska produkter på marknaden. I allmänhet är dessa sådana produkter som kopplas till elnätet med en stickpropp.  Slutanvändaren bär ansvar för användningen av den elektriska produkten. Tillverkaren, importören eller distributören är skyldig att tillsammans med produkten leverera nödvändiga anvisningar och uppgifter, så att användningen, underhållet och urbruktagandet av produkten kan ske säkert och ändamålsenligt.