• Textstorlek aaa

Säkerheten för elinstallationer

 

Vårt mål är att säkerställa säkerheten

I och med de nya elsäkerhetsförfattningarna har man i byggandet av elinstallationer och hissar övergått till friare förfaranden. Samtidigt betonas dock ansvaret — både hos entreprenören och den som låter bygga — mer än förut. Elinstallationer och hissar besiktas inte längre av myndigheter utan av opartiska besiktningsmän som är auktoriserade av myndigheten. För elinstallationerna i mindre byggnader krävs ingen besiktning av utomstående. Däremot skall anläggningens innehavare själv se till att anläggningen är trygg och genomgår de periodiska besiktningar som krävs.

Den som låter göra en elinstallation har skäl att säkerställa att han använder en yrkeskunnig och registrerad elentreprenör. Dessutom kan det vara nyttigt att använda de nya besiktningstjänsterna även om dessa inte krävs i författningar.

Säkerhetsteknikcentralen (Tukes) är den ansvariga elsäkerhetsmyndigheten i Finland. Förutom övervakningen deltar vi i nationellt och internationellt samarbete samt i utvecklingen av författningar och förfaranden som gäller elsäkerheten. Vi producerar även informationstjänster både för vardagskonsumenter och yrkespersoner.

Våra övervakningsobjekt och verksamhetsområden:
 • elanläggningar och -installationer
 • hissar
 • elapparater och -tillbehör
 • elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • energimärkning
 • elentreprenadsverksamhet
 • elentreprenörers certifieringsbehörighet för eget arbete
 • auktoriserade besiktningsmän
 • besiktningsorgan
 • bedömningsorgan för personbehörigheter
 • säkerhetsexamina
 • elolyckor
 • elektricitetens brandsäkerhet.
Arbeten inom elbranschen

Tukes övervakar utförandet av elarbeten. Genom säkerhetsövervakning säkras elsäkerheten under arbeten och samtidigt att resultatet är tryggt och stämmer överens med författningarna.

Utförande av elarbeten

Med elarbeten avses byggandet av elanläggningar samt reparation och underhåll av elapparater och elanläggningar.

Innan elarbeten inleds skall om verksamheten göras anmälan till Tukes. Den som utför elarbeten skall ha anställd en ledare för elarbeten som svarar för elsäkerheten och som har tillräcklig behörighet för uppgiften. Ledaren skall se till att
 • i elarbeten beaktas de författningar som gäller elsäkerheten
 • elapparater och elanläggningar är trygga innan de tas i bruk
 • de personer som utför elarbeten är yrkeskunniga.

Tukes för register över de verksamhetsidkare som har rätt att göra elarbeten. Registret omfattar för närvarande ca 14 000 namn. Tukes ger uppgifter om verksamhetsidkare och deras behörigheter.

Arbeten tillåtna för alla förtrogna

Om nedanstående arbeten behövs ingen anmälan göras till Tukes. De får utföras av en person som har behövligt kunnande och har blivit förtrogen med elsäkerhetskraven eller instruerad i dem.
 • Löstagning och fastsättning av installationsdosors täcklock
 • Installation, reparation och underhåll av enfasiga stickproppar, anslutningsledningar och indredningsarmaturer
 • Utbyte av säkringar och lampor
Innan arbeten påbörjas skall spänningen frånkopplas från arbetsobjektet. Den som utför elarbeten är ansvarig för elsäkerheten.

Elarbeten i egen bostad eller för nära släkting

Elarbeten i egen bostad eller för nära släkting får utföras av en person som självständigt kan göra elinstallationsarbeten. Detta skall visas genom lämpligt intyg, t.ex. ett kompetensbevis utfärdat av bedömningsorgan. Den som utfört installationerna skall granska dem innan de tas i drift och inom tre månader låta en tredje part göra en certifieringsbesiktning.

Driftarbeten av elanläggning

Anläggningens innehavare svarar för anläggningens drift och säkerhet.För vissa krävande elanläggningar skall innehavaren utnämna en driftsledare som svarar för elsäkerheten. Ledaren skall se till att
 • anläggningen drivs och underhålls enligt elsäkerhetsbestämmelser
 • driftarbeten utförs av yrkeskunniga och instruerade personer.
Innehavaren skall anmäla den utnämnda ledaren till Tukes inom tre månader från det anläggningen tagits i drift. Tukes för register över elanläggningar för vilka skall utnämnas en driftsledare.

Behörighetsintyg

Behörighetsintyg som berättigar till uppgifterna för ledaren för elarbeten och driftsledaren beviljas av de bedömningsorgan som är auktoriserade av handels- och industriministeriet. För sådant intyg krävs tillräcklig utbildning och arbetserfarenhet inom elbranschen samt en avlagd säkerhetsexamen.

I dag finns det tre behörighetsklasser inom den allmänna elbranschen: S1, S2 och S3. Inom hissbranschen finns det hissbehörighet och hissunderhållsbehörighet. Också de behörighetsintyg som beviljats enligt den tidigare lagen (A, B, C och D) är i kraft med de rättigheter som nämns i intyget.

Säkerhetsexamina

Tukes har hand om säkerhetsexamina som ordnas två gånger per år samtidigt på olika håll i Finland. Examensställen är elbranschens läroanstalter samt utbildningscentraler för vuxna.

Elinstallationer och anslutande besiktningar

Tukes övervakar säkerheten för elinstallationer. Detta gäller både de installationer som är under uppförande och de som redan används. Genom detta kan sörjas för att elinstallationerna är tillräckligt trygga och att på dem utförs de besiktningar och andra åtgärder som krävs i bestämmelserna. Övervakningen omfattar också yrkeskunnigheten och rättigheterna för dem som utför installationer och besiktningar.

Besiktningar i byggnadsskedet

Ibruktagningsbesiktning

Elentreprenören skall för varje elinstallation han byggt utföra en ibruktagningsbesiktning. I den konstateras med olika mätningar och prov samt genom okulär besiktning att installationerna har förverkligats rätt och att de är trygga. Ibruktagningsbesiktning utförs innan installationen eller någon del av den tas i bruk. Över besiktningen — med undantag av allra minsta arbeten — framställs protokoll för installationens innehavare. Mät- och provresultaten fogas till protokollet.

Certifieringsbesiktning

För mera omfattande elinstallationer än vad som behövs i egnahems- och parhus samt för installationer i specialutrymmen skall efter entreprenörens ibruktagningsbesiktning ytterligare av en opartisk part utföras en certifieringsbesiktning. I den konstateras att entreprenören utfört ibruktagningsbesiktningen som sig bör och säkerställs t.ex. genom stickprov att installationerna är trygga.

Förutom krävande specialutrymmen kan certifieringsbesiktningen vanligen göras inom tre månader från det installationen slutgiltigt tagits i bruk. Elentreprenören är skyldig att se till att besiktningen beställs. Över utförd besiktning ges ett besiktningsintyg åt elinstallationernas innehavare.

Om elentreprenören har beviljats certifieringsbehörighet för eget arbete, krävs en certifieringsbesiktning av utomstående endast i fråga om krävande specialutrymmen. Den viktigaste förutsättningen för att få sådan behörighet är ett övervakat kvalitetssystem som har genomgått opartisk bedömning.

Drift och underhåll av elinstallationer

Innehavaren av elinstallationer och anslutande elapparater svarar för att elanläggningen används tryggt och att den är trygg genom hela sin livslängd.

Elanläggningens innehavare skall för den utnämna en driftsledare med tillräcklig behörighet, om anläggningen omfattar delar för över 1000 volt eller dess anslutningseffekt är över 1600 kilovoltampere.

Periodiska besiktningar skall utföras på elanläggningar i vanliga affärs-, byrå- och industribyggnader, stora produktionsbyggnader inom lantbruket samt på mera krävande elanläggningar än dessa. Anläggningens innehavare är skyldig att beställa periodisk besiktning.

I författningarna indelas elanläggningarna i tre olika klasser. På grund av dessa bestäms bl.a. intervallerna för periodiska besiktningar som vanligen är 15 eller 10 år och i krävande specialutrymmen och nätinnehavares nät 5 år. De elanläggningar som tidigare inte var underställda periodiska besiktningar skall normalt för första gången genomgå sådan senast den 31 december 1999.

För elanläggningar av klass 2 och 3 skall på förhand göras upp ett underhållsprogram för upprätthållande av elsäkerheten. För andra elanläggningars del kan underhållsprogrammet ersättas med bruks- och serviceanvisningar för apparatur och anläggningar.

Vem får utföra certifierings- och periodiska besiktningar

Besiktningar kan göras av auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan som fått verksamhetsrättigheten av myndigheten. Dessa erbjuder opartiska avgiftsbelagda besiktningstjänster runtom i landet som finns att få bl.a. från vissa lokala nätbolag och andra företagare inom branschen. Över innehavare av giltiga rättigheter finns en förteckning vid Tukes.

Elinstallationers tekniska krav

Kraven har utvecklats i stor mån under årens lopp. Den viktigaste publikationen är standardserien SFS 6000 "Lågspänningselinstallationer" som är baserad på internationella standarder.

Bestämmelser

Förteckningen omfattar de viktigaste författningar och Tukes-anvisningar som gäller elinstallationer, elarbeten och hissar.

Författningar

Elsäkerhetslag (410/1996, 634/1999, 893/2001, 913/2002, 220/2004)

Elsäkerhetsförordning (498/1996, 323/2004)

Handels- och industriministeriets beslut
 • om arbeten inom elbranschen (516/1996, 28/2003, 1253/2003)
 • om ibruktagning och drivande av elanläggningar (517/1996, 30/2003, 335/2004)
 • om tillämpning av elsäkerhetslagen (657/1996)
 • om elsäkerhetsföreskrifter (205/1974, 1397/1994, 649/1996)
 • om elinstallationers säkerhet (1396/1994, 655/1996)
 • om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar (663/1996, 31/2003)
 • om hissars säkerhet (564/1997)