Installation och ibruktagning

En elektrisk installation (elanläggning) får byggas (installeras) av en elentreprenör som innehar behöriga rättigheter genom att iaktta den respektive elkonstruktionen. För ringa elarbeten upprättas inte alltid något konstruktionsdokument (se närmare: Elarbeten och elentreprenader.

 

Med elentreprenör avses en verksamhetsutövare enligt elsäkerhetslagen som utför elarbetena vid ett entreprenadsobjekt. Entreprenören kan antingen jobba på direkt uppdrag av beställaren eller medverka i ett större byggprojekt som en av underentreprenörerna underställd huvudentreprenören som ansvarar för hela byggentreprenaden. De viktigaste av de krav som ställs i lagstiftningen på elentreprenören är att en person med tillräcklig kompetens har utnämnts som ledare för elarbeten med uppgift att sörja för säkerheten, och att verksamheten har anmälts till registret. Elentreprenören kan vara ett företag eller en fysisk person.

 

För att försäkra sig om elsäkerheten ska elentreprenören göra en ibruktagningsbesiktning i vilken ingår okulär granskning samt mätningar och testningar av olika slag. Ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen ska lämnas till den som beställt elarbetet.

 

Ytterligare ska elentreprenören låta utföra en certifieringsbesiktning på elanläggningar som omfattas av elanläggningsklassificeringen enligt författningarna. Certifieringsbesiktningen utförs på bostadsbyggnader som är större än parhus samt på andra elanläggningar med huvudsäkringar över 35 A. Vid ändringsarbeten är den vanligaste gränsen ett arbetsområde med överströmsskydd över 35 A. Närmare bestämmelser finns i elsäkerhetslagen (1135/2016) och statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016). Certifieringsbesiktningar utförs av auktoriserade besiktningsorgan och auktoriserade besiktningsmän.

 

Certifieringsbesiktningar i ibruktagningsskedet och periodiska besiktningar utförs av auktoriserade besiktningsorgan och auktoriserade besiktningsmän som Tukes beviljat verksamhetsrättigheter. Förteckningen över besiktningsmän finns på Tukes webbplats.