• Textstorlek aaa

Första hjälpen vid elolyckor

 

1. UTBILDNING I FÖRSTA HJÄLPEN

I standarden SFS 6002 Säkerhet vid elarbeten förutsätts att i arbeten som utförs i elanläggningar eller i deras närhet ska det finnas ett tillräckligt antal personer med utbildning i första hjälpen vilka kan ge första hjälp för vård av elektriska stötar och brännskador. Det rekommenderas att på arbetsplatser placeras med tanke på förhållanden ett lämpligt antal första hjälpen-anvisningar och -tavlor och att till de anställda delas ut instruktionsbroschyrer eller säkerhetsanvisningar.

 

Den allmänna bestämmelsen om färdigheten i första hjälpen finns i arbetarskyddslagen. I arbeten inom elbranschen ska man naturligtvis sörja för färdigheten med tanke på olyckor som kan orsakas av elektricitet. Enligt standarden SFS 6002 ska åt alla fackkunniga personer som deltar i elarbeten ge utbildning i första hjälpen som omfattar åtminstone första hjälpen vid brännskador och vid kross- och skärsår samt återupplivning med hjärt- och lungräddning och tillhörande praktiska övningar. Kravet gäller yrkespersoner inom elbranschen, personer i arbetsledning och driftsledning samt personer som är instruerade för att bistå i dessa arbeten.  

 

Det är nödvändigt att kontinuerligt upprätthålla färdigheten i första hjälpen. Därför är det skäl att återupplivningsövningar upprepas med högst tre års intervall.

 

2.  TAVLA MED FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR OCH ST-KORTET

 

Tavlor med första hjälpen-anvisningar ska placeras i reparationsverkstäder för elapparater och ellaboratorier. Dessutom rekommenderas att tavlor placeras i ställverksutrymmen och utrymmen där yrkespersonal inom elbranschen vistas.

 

Första hjälpen-anvisningar vid elolyckor framställs i ST-kortet ST 13.05 (på finska).

 

Tavlor med första hjälpen-anvisningar vid elolyckor säljs av Finlands Röda Kors och Sähköinfo Oy. Det sistnämnda säljer också ST-kort.

 

3.  FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGARNA I ST-KORTET

  

1. Gör en snabb situationsbedömning.

 
2. Bryt strömmen och lösgör den skadade utan att utsätta dig själv för fara.

 • Bryt strömmen med avbrytare (strömställare) genom att dra ut stickproppen eller på något annat motsvarande sätt.
 • Om strömmen inte kan brytas snabbt, lösgör den skadade med ett isolerande redskap, t.ex. med en torr brädstump, ett snöre eller ett klädesplagg.
 • Använd aldrig ett fuktigt föremål eller ett metallföremål för lösgörandet.
 • Vid högspänningsolyckor kan du inte påbörja de egentliga räddningsåtgärderna förrän en yrkesperson inom elbranschen har brutit strömmen.


3. Kontrollera den skadades tillstånd

När personen plötsligt förlorar medvetandet eller ser livlös ut, kontrollera genast om hen går att väckas genom tilltal eller ruska om personen.

 

4. Ring 112

Om personen inte kan väckas och inte reagerar på behandlingen, rop på hjälp och be någon som finns på plats göra en nödanmälan till numret 112. Är du ensam, gör nödanmälan själv. Följ instruktionerna som nödcentralen ger.

 

5.  Ge första hjälp

 • Öppna luftvägarna och kontrollera andningen. Korrigera huvudets ställning: ta tag under hakan och lyft uppåt genom att samtidigt trycka på pannan med den andra handen. Kontrollera om bröstkorgen rör sig, andetag hörs eller du känner en luftström mot din kind.
 • Om personen andas normalt tryggar man andningen genom att placera personen i stabilt sidoläge. Följ med andningen tills professionell hjälp anländer.
 • Om personen inte andas normalt påbörja hjärtmassage. Placera handflatan mitt på bröstbenet och den andra handen ovanpå den första. Tryck 30 gånger med kolvliknande rörelser rakt nedåt med raka armar. Kompressionerna ska göras med tempot 100 gånger per minut. Bröstkorgen ska tryckas ner cirka 4–5 cm.
 • Fortsätt med konstgjord andning. Öppna luftvägarna på nytt: ta tag under hakan och lyft uppåt genom att samtidigt trycka på pannan med den andra handen. Kläm åt personens näsborrar. Placera din mun tätt över personens mun, blås in luft i personens lungor två (2) gånger så att du ser bröstkorgen höjas.
 • Fortsätt hjärt- och lungräddningen med rytmen 30 kompressioner, 2 inblåsningar tills ansvaret övergår till ett professionellt räddningsmanskap, andningen återkommer eller du orkar inte mer med återupplivningen.

 
Återupplivningsåtgärderna lyckas om du fått sakkunnig handledning och övning i dem.

 

Första hjälpen vid chock
Chocktillstånd förekommer i en elolycka där strömstyrkan överskrider 50 mA men varaktigheten är kortare än hjärtcykeln. Chocksymptomen utvecklas snabbt:

 •   svindel
 •   törst
 •   snabba och svaga pulsslag
 •   blek och kallsvettig hud.

 

Utan första hjälpen blir chocktillståndet svårare och kan t.o.m. leda till medvetslöshet. De skadliga verkningar som chocken medför kan förhindras genom att ge första hjälpen rätt:

 • Placera patienten i liggande läge.
 • Lyft upp patientens ben.
 • Chockpatienten fryser – hen ska hållas varm med en filt, rock eller ett värmetäcke.
 • Uppträd lugnt.
 • Se till att hjälp tillkallas.
 • Lämna inte chockpatienten ensam, om det inte är nödvändigt t.ex. för att kalla på hjälp.


Brännskador vid elolyckor
Vid elolyckor får den skadade ofta också brännskador. Förutom synliga, ytliga brännskador på huden förorsakar elektriciteten också inre brännskador som kan vara svåra och osynliga.

Första hjälpen vid en vanlig, ytlig brännskada är kylning men vid en elolycka ska dock patientens livsfunktioner tryggas först. Vid återupplivningen görs ingenting åt brännskadorna. 

Då ögonen utsätts för en stark ljusbåge kan det medföra en plötslig bländning. Värken kan lindras med ett fuktigt, kallt omslag. Vid behov ska man söka sig till vård.

 

Första hjälpen kräver samarbete mellan nödcentralen, den som ger första hjälp och professionell hjälpare. Upprätthåll din återupplivningsfärdighet.