Drift, underhåll och förändringar

En elektrisk installation (elanläggning) – på samma sätt som övriga byggnadsdelar – hålls inte i skick och säkra av sig själv. Man måste alltså följa med anläggningens skick och avhjälpa de förekommande bristerna. På andra än bostadsbyggnader ska man med regelbundna intervaller låta utföra periodiska besiktningar. För elanläggningar av anläggningsklass 2 och 3 enligt elsäkerhetsförfattningarna (stora anläggningar + vissa speciallokaler) ska på förhand utarbetas ett underhållsprogram. 

 

Anläggningsklass

Anläggning

Klass 3

  • nätbolagens elnät

Klass 2

  • elanläggningar som omfattar delar med över 1000 V spänning i eller utanför byggnader (högspänningsabonnenter) och lågspänningsabonnenter med över 1600 kVA effekt

Klass 1

  • bostadshus med fler än två lägenheter
  • annan elanläggning än elanläggning i bostadshus vars huvudsäkringar e.dyl. är över 35 A (bl.a. offentliga byggnader, affärs-, industri- och lantbruksbyggnader, områden i det fria)

 
Om anläggningsklassificeringen föreskrivs i elsäkerhetslagen (1135/2016), 44 §. 

 
Vid ändring och ombyggnad av elanläggningar ska iakttas huvudsakligen samma förfaringssätt som vid nybyggnad.

 

Elanläggningens innehavare (ägare, hyresgäst e.dyl.) sköter och ansvarar för underhållet av elanläggningen och ansvarar för att anläggningen är säker att använda. T.ex. i bostadsaktiebolag är styrelsen och dess ordförande ägarens representant.

 

De som bor eller arbetar i en byggnad eller besöker den är användare av elanläggningen.

 

I större byggnader sköts de praktiska underhållsuppgifterna av en utsedd disponent som t.ex. kan vara en disponentbyrå eller en enskild person.

 

För stora elanläggningar ska som ansvarsperson utnämnas en driftsledare med tillräcklig behörighet. Om utnämningen ska göras anmälan till Tukes (blankett SL 2A). En driftsledare krävs för högspänningsabonnenter, lågspänningsabonnenter med över 1600 kVA anslutningseffekt och distributionsnätbolag.

 

När driftsledaren byts ut ska en ny driftsledare utnämnas inom 3 månader och om utnämningen ska göras anmälan till Tukes. Förändringarna i anläggningens innehavare ska också anmälas.

 

Under ledning av driftsledaren kan utföras driftsarbeten på anläggningar, såsom driftsåtgärder och med dem jämförbara arbeten. Egentliga reparations- och servicearbeten beställs ofta från ett utomstående underhållsföretag. Reparation och service av elanläggningar anses som elarbeten som endast får utföras av registrerade elentreprenörer.