Planering och igångsättning av entreprenörsverksamhet

Den som tänker bedriva elentreprenörsverksamhet måste vidta vissa förberedelseåtgärder.

 

När det gäller säkerhetskraven är det mest centrala att anskaffa ett behörighetsintyg eller anställa en kompetent ledare för elarbeten. Man måste försäkra sig om yrkeskunskapen hos montörer som man anställer.

 

Särskilt vid verksamhet i företagsform finns det anledning att också tänka igenom andra saker, såsom att skissa på affärsidé och verksamhet, anordna finansiering, ta beslut om företagsform och preliminär storlek, klarlägga aktörerna inom den huvudsakliga kundsfären och samarbetspartners osv. 

 

Av den som inleder elentreprenörs- och näringsverksamhet förutsätts också vissa formella åtgärder, såsom anmälan till näringslivs- och skattemyndigheter. I allmänhet ska man alltså anskaffa ett FO-nummer, eftersom verksamhetsutövandet är skattebelagt eller förutsätter att man avfattar en grundläggningsanmälan till handelsregistret; när det gäller en fysisk person kan det i vissa fall också vara tillräckligt med personbeteckningen. Med stöd av elsäkerhetslagen ska man för övervakningsändamål göra en verksamhetsanmälan till Tukes innan elarbeten påbörjas. Anmälan om elarbeten kan också göras angående ett enskilt arbetsobjekt. Också i så fall ska naturligtvis villkoret för bl.a. anställande av ledaren för elarbeten och de andra grundförutsättningar som framställs nedan bli uppfyllda.

 

Dessutom anskaffar man i detta skede de nödvändiga förutsättningar som behövs för tryggt utförande av elarbete och trygga arbetsresultat, såsom arbetsredskap och mätinstrument (ska finnas tillgängliga), tillräckliga verksamhetslokaler samt för arbetet nödvändiga tekniska och administrativa bestämmelser och anvisningar som gäller elsäkerheten m.m.

 

Som behövliga mätinstrument anses åtminstone universalmätare, redskap för mätning av isolationsresistans, tångamperemätare, fasföljdsgivare, mätutrustning som är lämplig för provning av skyddsjordningskretsarnas skick, mätutrustning som är lämplig för testning av felströmsskyddets funktion (EN 61557-6), mätutrustning som är lämplig för kontrollering av funktionstiden för bortkoppling, mätutrustning som är lämplig för bestämning av kortslutningsström (endast vid arbeten på gruppledningsområdet eller mer omfattande arbeten) och spänningsprovare. De s.k. installationstestarna har vanligen flera ovannämnda mätningsegenskaper; spänningsprovaren ska i alla fall utgöra en separat apparat.

 

För att hålla kontakt ska verksamhetsutövaren ha ett permanent verksamhetsställe. För reparationsverkstäder för elapparater och laboratorier gäller särskilda krav som ställs i standarden SFS 6000-8-803. I reparationsverkstäder som tagits i bruk före 1.1.2003 tillämpas i fråga om installationskraven Elinspektionscentralens meddelande T 49-84.

 

Dessutom skall elentreprenören till sitt förfogande ha publikationer som behövs i verksamheten och har samband med den, såsom de publikationer som uppräknas i kraven på elsäkerhetsexamen och Tukes-anvisning  (Standarder om elanläggningars säkerhet och om säkerheten vid elarbeten, S10) samt andra behövliga publikationer.